Vluchtelingen

vluchtelingen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst krijgt 9 maanden langer de tijd om te beslissen op een asielaanvraag. In de meeste gevallen gaat de wettelijke beslistermijn hiermee van 6 naar maximaal 15 maanden. De achterstand bij het beoordelen van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is nu 29.460, slechts 180 minder dan na de asielcrisis van 2015.

Zo’n achtduizend vluchtelingen en statushouders moeten te lang wachten op hun burgerservicenummer (BSN) waardoor ze niet doorstromen naar een woning en ook niet kunnen werken. De wachttijden lopen op door administratieve achterstanden bij de overheid.

Volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat het om zo’n achtduizend statushouders en vluchtelingen. Daarvan wacht een ruime meerderheid al meer dan negen maanden.

De jaarlijkse kosten die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakt voor de opvang van asielzoekers bedragen ongeveer 706 miljoen euro. De kosten van het COA voor het opvangen van asielzoekers in een AZC zijn gemiddeld ongeveer 27.900 euro per persoon per jaar. In dit bedrag zitten onder meer de kosten van huisvesting, personeel COA, gezondheidszorg en levensonderhoud. Naast deze kosten voor opvang zijn er nog andere uitgaven. Bijvoorbeeld voor politie, beveiliging, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V): die helpt bij de terugkeer van afgewezen vreemdelingen, etc. Er is een overzicht van de beschikbare budgetten voor het toelaten en de opvang van vreemdelingen, waaronder asielzoekers. Dit overzicht staat in de begroting 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Omdat de asielinstroom verandert, schommelen ook de budgetten door de jaren heen. Andere ministeries en overheden, zoals provincies en gemeenten, houden de uitgaven aan asielzoekers niet bij als aparte categorie. Zij berekenen de kosten voor alle inwoners van Nederland samen, zonder onderscheid in doelgroepen, zodat er over de werkelijke uitgaven geen duidelijkheid bestaat. De afgelopen drie maanden hebben ruim 10.000 mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat waren er 3600 meer dan in het kwartaal ervoor

Naar verwachting vragen er in 2023 meer dan 50.000 mensen in Nederland asiel aan.  naar verwachting zullen ze vaker een verblijfsvergunning krijgen, omdat ze uit kansrijke landen komen, zoals Syrië, Afghanistan en Turkije.Als de prognoses werkelijkheid worden, moet het COA nog eens tienduizenden extra opvangplekken regelen, bovenop de 48.647 van nu. Voor een deel van de asielzoekers, ruim een derde, is nu al geen plek in asielzoekerscentra. Zij verblijven al maanden in gymzalen en evenementenhallen, op veldbedjes en met amper privacy. Volgens de prognoses moet het COA over twee maanden al 52.000 mensen opvangen. Over een jaar zijn dat er 63.000. Het ministerie gaat uit van het middenscenario. In het hoogste scenario moet het COA eind 2023 meer dan 77.000 mensen opvangen. De IND heeft nu al niet niet voldoende capaciteit  om meer asielaanvragen te behandelen. Door bezuinigen en een personeelstekort wachten asielzoekers soms jaren voor ze te horen krijgen of ze mogen blijven.  De rechtspraak krijgt het ook drukker wat kan leiden tot verdrukking van andere zaken.

Oekraïense vluchtelingen zullen uiteindelijk ook in het reguliere asielsysteem terecht komen. Dat zou betekenen dat zeker 76.000 extra mensen asiel aanvragen en vervolgens een huis moeten krijgen.

Netto is er een daling van 1250 opvangplekken terwijl er zijn afspraken zijn gemaakt voor zo’n 11.000 opvangplekken. Het kabinet eist dat gemeenten elk 7500 vluchtelingen een tijdelijke woning bieden en dat elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken creëert. In ruil kregen de 25 veiligheidsregio’s allemaal dertig extra ambtenaren om een en ander te regelen en uit te voeren.

De gemeente Utrecht nam daarom het besluit om sociale huurwoningen alleen beschikbaar te stellen voor statushouders waarmee honderden statushouders  sneller een huis kregen. Ze hoeven hiervoor geen huur en andere vaste lasten te betalen en zijn verzekerd voor medische zorg. Ze tekenen ervoor om inkomsten uit betaald werk aan te geven bij het COA en er volgt maandelijks een afdracht. Eenmaal buiten het azc komen ze in het gemeentelijke domein en hebben ze recht op een uitkering en toeslagen. 

Het kabinet wil 40 miljoen euro uittrekken voor de bouw van extra woningen en daarnaast asielzoekers tijdelijk in cruiseschepen voor de Nederlandse kust opvangen. Hierom wordt dus de mogelijkheid onderzocht om vluchtelingen op te vangen op cruiseschepen die niet aanmeren in een gemeente. Dan moeten er echter “via loodsboten of anderszins” mogelijkheden zijn voor de opvarenden om van en naar de wal te gaan. Staatssecretaris Erik Van der Burg kwam samen met minister De Jonge met een wetsvoorstel om gemeenten in Nederland te verplichten om asielzoekers op te vangen. Het gaat om een juridische stok achter de deur waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen om mee te werken. Volgens Van der Burg levert ongeveer de helft van de 344 Nederlandse gemeenten nu nog geen bijdrage aan de asielopvang. Mede daardoor stokt de doorstroom van asielzoekers en statushouders en zitten asielzoekerscentra vol. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben koortsachtig overlegd, maar de VVD zag eerst niets in het voorstel, maar ging toch overstag. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie overlegden al maanden over de wet.

Gemeenten die vrijwillig meer plekken voor asielzoekers aanbieden dan van ze gevraagd wordt, krijgen door deze wet daar een beloning van 2.500 euro per plek voor.  De beloning krijgen ze alleen als ze vijf jaar lang minimaal honderd asielzoekers opvangen. Als dit niet genoeg plekken oplevert, kan de staatssecretaris gemeenten dwingen opvang te creëren.
  • Het aantal benodigde opvangplekken wordt per gemeente verdeeld op basis van het aantal inwoners. Gemeenten worden nog niet gedwongen om iets te doen, maar krijgen drie maanden de tijd om vrijwillig met een plan te komen.
  • Voor elke plek die een gemeente aanbiedt boven op het aantal dat van ze gevraagd wordt, krijgt ze een beloning van 2.500 euro.
  • Provincies moeten met een plan komen voor de overige plekken die nodig zijn. Ze krijgen een beloning van 1.500 euro per plek, als ze meer dan 75 procent van de gevraagde opvangplekken regelen.
  • Als er dan nog plekken nodig zijn, gaat de staatssecretaris gemeenten dwingen om voor opvang te zorgen.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van mensen al langere tijd niet meer aan en er zijn ook meer ongeregeldheden. Om de asielcrisis te bedwingen eiste Vluchtelingenwerk in een kort geding succesvol dat de Nederlandse Staat en asielopvangorganisatie COA ingrijpt. Volgens Vluchtelingenwerk wordt er “nu al een jaar getalmd”. De vluchtelingenorganisatie wilde met het geding een “menswaardige” opvang van asielzoekers afdwingen die voldoet aan internationale normen en eiste onder meer dat asielzoekers in opvanglocaties voor 1 oktober een afsluitbare slaapkamer zouden hebben en vrije toegang tot sanitaire voorzieningen.  De rechter bepaalde dat de asielopvang in Nederland niet voldoet aan de Europese normen. De overheid moet er nu weer op letten dat bepaalde mensen niet langer zomaar in de noodopvang terechtkomen. Dat geldt voor een deel van de groep per direct. Zo mogen gezinnen met kinderen jonger dan 1 jaar, hoogzwangere vrouwen en asielzoekers die veel zorg nodig hebben überhaupt niet meer in de noodopvang worden geplaatst. Dat geldt ook voor kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, de zogenoemde groep amv’ers. Zij mogen ook niet langer dan vijf dagen in Ter Apel blijven, iets wat nu wel vaker gebeurde. Voor andere kwetsbare groepen geldt dat dit alleen mag als ze in die locaties wel de juiste zorg kunnen krijgen.

In Ter Apel verblijven 300 alleenstaande kinderen, terwijl er maar plek is voor 55. Om toch iedereen onderdak te bieden, moet een groep van 30 kinderen in een wachtruimte verblijven voor in ieder geval drie dagen. Ze wachten de hele dag op een plastic stoeltje en slapen ’s avonds in een wachtruimte op een stenen vloer of op een stoeltje. Ze krijgen een laken en iets wat voor een deken door moet gaan. De Kinderombudsvrouw meldt dat de kinderen “grauw zien van vermoeidheid”, dat ze “onvoldoende eten” en dat er onvoldoende sanitaire middelen zijn. “Ze poetsen hun tanden met hun vingers op de wc en er is geen douche. 

Er slapen geregeld honderden mensen buiten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel en 23 augustus 2022 waren dat er al 700. Geregeld komen er ook opstootjes voor. De gemeente Westerwolde besloot het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers voorlopig als veiligheidsrisicogebied te beschouwen. Een deel van het personeel van het aanmeldcentrum ging in staking vanwege de misstanden. Het gaat om medewerkers van een afdeling waar binnenkomende asielzoekers zich moeten melden. In een paar dagen is een tijdelijk asielzoekerscentrum voor 500 tot 700 mensen neergezet in Zoutkamp, in het noordwesten van Groningen. Defensie en het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, werkten samen met aannemers om tenten te voorzien van stapelbedden, toiletten, en wasmachines. Op deze locatie kunnen asielzoekers wachten op hun procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nadat ze zich hebben gemeld in Ter Apel kunnen ze naar Zoutkamp. Als ze aan de beurt zijn voor hun gesprek met de vreemdelingenpolitie gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum.

Zo’n 200 asielzoekers moeten deze winter in paviljoens op het terrein van Kamp Zeist verblijven. De bouw van een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein is vertraagd door een tekort aan bouwmaterialen. De locatie is nu nog een noodopvang. Het uiteindelijke azc zal plaats bieden aan 400 mensen. Het zou eigenlijk in december opengaan, naar verwachting wordt dat april of begin mei 2023. De 200 mensen die ook een plek zouden krijgen in het nieuwe azc, moeten op andere plekken in het land opgevangen worden.

De situatie in de crisisopvang in Waddinxveen wordt steeds grimmiger. Het frustreert de bewoners vooral dat er niets met hun problemen wordt gedaan. ‘Het enige wat we horen, is dat als we onze mond niet houden we terug kunnen naar ons eigen land of naar Ter Apel. De bewoners van de crisisopvang zijn de situatie helemaal zat en trekken aan de bel. Dde leiding kan niet tegen kritiek en dreigt direct met het terugsturen als we onze mond opendoen. Als voorbeeld noemt een oud-medewerker de situatie rond het eten. Er zou met enige regelmaat niet voldoende salade zijn voor de groep van 130 asielzoekers die in de tennishal in Waddinxveen verblijft. Daar is meerdere keren over aan de bel getrokken bij de locatiecoördinatoren van de Veiligheidsregio Hollands Midden, die verantwoordelijk is voor de crisisopvang. ‘Als wraak wordt dan de bak met eten voor de neus van de asielzoekers omgekiept en op de grond gegooid.
 

Een kabinetsbelsuit heeft het makkelijker gemaakt voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om gebouwen aan te kopen voor huisvesting, ook wanneer die locaties eigenlijk een andere bestemming hebben. In Albergen (Overijssel) is op deze manier al begon augustus een hotel opgekocht om te dienen als asielzoekerscentrum. voor zo’n 300 vluchtelingen. Ook de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen op meer defensielocaties wordt bekeken.

Bijna 6,7 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. 42% van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. 86% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. Bijna 25 duizend mensen hebben in 2021 een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, 80 procent meer dan het jaar ervoor. Vorig jaar kwamen iets meer dan 10 duizend nareizigers naar Nederland, meer dan tweeënhalf keer zoveel als in 2020. Syriërs vormden in 2021, net als het jaar daarvoor, de grootste groep asielzoekers en nareizigers. Vanwege woningtekort stagneert het huisvesten van de asielzoekers. In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel was 7 juni 2022 voor zeker honderd mensen opnieuw geen bed beschikbaar. Voor hen werd het slapen op stoelen in de recreatiezaal en de wachtruimte van het centrum.

In Kerkrade werd 24 mei 2022 een Syrische asielzoeker aangehouden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdrijven in de Syrische burgeroorlog. Het is voor het eerst dat er hier een Syriër wordt aangehouden die lid zou zijn geweest van een militie verbonden aan het regime van de Syrische president Assad. De Syriër (34) kwam in 2020 naar Nederland en kreeg hier asiel. De man zou betrokken zijn geweest bij de gewelddadige arrestatie van een burger die daarna in de gevangenis is gemarteld. Volgens Justitie hoorde de verdachte bij de Liwa al-Quds-militie. ‘Die groepering werkte in Syrië nauw samen met de Syrische inlichtingendienst en het daar ook aanwezige Russische leger’, schrijft het OM. ‘In januari 2013 zou de verdachte samen met andere leden van zijn eenheid, de Syrische militaire veiligheidsdienst en de inlichtingendienst van de luchtmacht in het al-Nayrab-kamp een burger in diens woning hebben opgepakt. De burger werd tijdens de arrestatie mishandeld en later naar een gevangenis van de Syrische luchtmacht-inlichtingendienst gebracht, waar hij gefolterd zou zijn.’ Het al-Nayrab-kamp ligt bij de stad Aleppo.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft onvoldoende geld en personeel ter beschikking om asielaanvragen altijd goed te kunnen beoordelen. De inspectie constateert dat de werkdruk onder IND’ers hoog is. Mede daardoor schiet de beoordeling van asielaanvragen op een aantal punten tekort, onder andere door een tekort aan ervaren medewerkers en gebrek aan tijd. Omdat grondig onderzoek wel nodig is, wordt de algemene asielprocedure vaak alsnog verlengd. Het gevolg is een extra wachttijd voor de asielaanvrager die kan oplopen tot enkele maanden. Daarnaast is er steeds minder tijd voor kwaliteitscontroles. Steekproeven werden in 2021 zelfs enige tijd stopgezet, waardoor de beoordeling van aanvragen steeds meer afhing van individuele medewerkers, een doublecheck ontbrak. n 2020 werd de ‘Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND’ aangenomen. Daardoor moesten de kosten voor dwangsommen dalen terwijl het kabinet en de IND de tijd kregen om orde op zaken te stellen. Volgens toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol voor Asiel was de achterstand van zo’n 15.000 zaken half juli 2021 bijna helemaal ingelopen. De wet zou in principe een jaar gelden, maar is nog steeds van kracht. Het vorige kabinet kwam met het plan om de dwangsommen definitief te schrappen. Daarvoor moet de Vreemdelingenwet gewijzigd worden. De Raad van State was echter zeer kritisch over het voornemen de dwangsom definitief te schrappen. In beginsel moet de IND binnen zes maanden een besluit nemen over een asielaanvraag. Een asielzoeker moet de IND er vervolgens op wijzen als dat niet gebeurt. Neemt de IND dan niet alsnog een besluit binnen twee weken, dan moest de IND een dwangsom betalen. Een asielzoeker kan naar de rechter stappen. Als de rechter vindt dat het beroep van de asielzoeker terecht is, kan hij de IND opleggen alsnog binnen een bepaalde termijn een besluit te nemen. Daaraan kan een dwangsom verbonden worden, om bij de IND af te dwingen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND moet jaarlijks rond de 70 miljoen euro betalen aan asielzoekers vanwege te trage asielprocedures. De vergoeding, die kan oplopen tot 15.000 euro, moet de IND dwingen om de asielprocedure op tijd af te ronden.

Personen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers en zijn behalve vaker verdachte ook vaker slachtoffer van criminaliteit. Binnen de vier ‘klassieke’ migrantengroeperingen (Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen) zijn met name personen met een Marokkaanse en Antilliaanse migratie-achtergrond oververtegenwoordigd. Marokkaanse jongemannen zijn vaker verdachte dan (autochtone en) Turkse jongemannen, terwijl Turkse jongeman een vergelijkbare achtergrond hebben (hun ouders zijn met een vergelijkbare, relatief slechte sociaal-economische positie, en met een grote afstand tot de Nederlandse samenleving, als gastarbeider naar Nederland gekomen). Oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteitsstatistiek doet zich vooral voor bij jonge mannen. De criminaliteit onder mannelijke Marokkaanse tieners en begintwintigers is namelijk, zowel als deze wordt afgezet tegen de criminaliteit onder leeftijdsgenoten van andere herkomstgroepen als tegen die onder de overige Marokkanen, zeer hoog. Vooral bij straatroof is oververtegenwoordiging zeer groot, veel groter ook dan bij andere vermogensmisdrijven en bij geweldsmisdrijven en bij delicten op het terrein van vandalisme/openbare orde.

In 2022 heeft 26,0 procent van de bevolking een migratieachtergrond. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). 

Voor maatregelen tegen de overlast die asielzoekers veroorzaken is door de Overheid in totaal 1,25 miljoen euro gereserveerd voor 2022 en een deel van 2023. In 2020 en 2021 konden gemeenten hier ook al extra geld voor aanvragen. Het budget dat een gemeente kan aanvragen, varieert van 50.000 tot 150.000 euro. Gemeentes kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om cameratoezicht in te stellen of bewakers in te huren. Zo kwamen in Grave, Boxmeer en Nijmegen in 2020 boa’s die fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer moesten tegengaan. In Oisterwijk werd cameratoezicht ingesteld rondom het azc.

Het COA heeft een groot tekort aan opvanglocaties. Een steeds groter aantal mensen vraagt asiel, mede door de toestand in Afghanistan. Ook is er een gebrek aan woonruimte in Nederland, waardoor zogenoemde statushouders langer in de opvang moeten blijven. Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam moesten vanaf half december 2021 verplicht asielzoekers gaan opvangen vanwege de aanhoudende instroom van honderden asielzoekers per week.

Migranten die niet langer in Nederland mogen verblijven ontlopen hun uitzetting omdat de landen van herkomst niet meewerken aan terugkeer. Het vaakst mislukken uitzettingen naar Afghanistan en Marokko. Bij twee derde van de afgewezen asielzoekers en personen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken wordt niet gecontroleerd of ze het land hebben verlaten. Tussen 2008 en 2020 werd aan ruim 351.000 personen gevraagd Nederland te verlaten. 116.000 mensen gaven hier aantoonbaar gehoor aan. Bij ongeveer 235.000 personen is niet gecontroleerd of ze het bevel hebben opgevolgd.

Sinds 2020 gaat er structureel 100 miljoen extra naar doorstroming van asielzoekers en daar komt nog eens 34 miljoen incidenteel bovenop. Het is de bedoeling de asielprocedure sneller te maken om te voorkomen dat ouders en kinderen te lang wachten op besluit in hun zaak. De EU geeft een maand lang 2000 euro aan elke migrant die de Griekse eilanden verlaten, om zo de overvolle kampen te verlichten. Als andere Europese landen niet snel asielzoekers van Griekse eilanden overnemen, zal de corona-epidemie catastrofale gevolgen hebben. Niet alleen voor de vluchtelingen zelf, maar ook voor de Griekse inwoners en de rest van Europa. De vluchtelingenkampen zijn zwaar overbevolkt met wel 42.000 migranten. Op het eiland Lesbos woonden in kamp Moria 13.000 mensen, terwijl het gebouwd was voor 3000. Er zijn nauwelijks voorzieningen en hygiëne en na diverse Coronabesmettingen werd het kamp met een lockdown geconfronteerd. Er zijn vanaf begin september zo’n 37 coronabesmettingen gemeld. Vanwege de overbevolking en slechte hygiëne in het kamp, werd gevreesd dat dit aantal verder zou oplopen en werd een lockdown afgekondigd tot grote onvrede van de vluchtelingen. Na de lockdown werden er 8 september diverse branden gesticht en moest het kamp grotendeels ontruimd worden. Vijf verdachten werden aangehouden en naar een zesde wordt nog gezocht. Vier dagen na de verwoestende brand konden de eerste 800 mensen alweer in een nieuw door het leger gebouwd tentenkamp. In het kamp is nu plek voor 5000 mensen, nog niet genoeg voor de ruim 12.000 mensen die nu op straat in Lesbos leven. Het kamp wordt daarom nog verder uitgebreid. Veel vluchtelingen weigeren echter terug te gaan. in de hoop op andere oplossingen.

Het internationale “Marrakesh migratiepact” moet migratie beheersbaar maken en in goede banen leiden. Het 34 pagina’s tellende pact met een lijst van 23 doelen bevat internationale niet-bindende afspraken over het aanpakken van mensen smokkel, het terugdringen van vreemdelingenhaat en de bescherming van vluchtelingen. Het is geen juridisch bindend pact, echter migranten zouden bij de rechter kunnen afdwingen dat ze toegang tot een land krijgen. Nederland wil daarom een bepaling opstellen die de juridische grondslag uitsluit. De VS, Hongarije, Oostenrijk, Israël, Zwitserland, Australië, Polen, Bulgarije, Tsjechië, Estland en Italië wezen het pact af.

Een geschorste medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is volgens een verklaring die hij in de rechtbank afgaf door zijn chef onder druk gezet om veertig dossiers te beoordelen die hij al eerder had behandeld en deze te ondertekenen met de naam van zijn chef of een andere bevoegde medewerker om op die wijze de wachtlijsten bij de IND te beperken. Volgens de wet mag één ambtenaar niet twee keer beslissen. Er zijn ook verklaringen van medewerkers dat een besluit met hun naam is ondertekend, maar dat zij dat besluit niet zelf hebben genomen. Rusland stuurt honderdduizenden Syrische vluchtelingen op korte termijn terug naar hun thuisland omdat het in veel gebieden veilig genoeg is voor de terugkeer van in totaal zo’n 1,7 miljoen vluchtelingen. Wanneer een asielaanvraag is gehonoreerd en de vluchteling is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie heeft deze recht op bijstand, kinderbijslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Amsterdam trekt ruim 23 miljoen euro uit alleen al voor taallessen aan 14.500 ongeletterden. Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) geeft hieraan 350 miljoen ontwikkelingsgeld en de Overheid nog eens 150 miljoen maar alleen aan Gemeentes die daadwerkelijk asielzoekers huisvesten.

De EU lidstaten krijgen 10.000 euro voor elke vluchteling die ze (vrijwillig) opnemen. Nederland nam tot en met oktober 2019 1.750 extra asielzoekers op als gevolg van de uitwerking van de in 2015 afgesloten deal met Turkije. De wachttijd voor de asielprocedure was in 2019 opgelopen naar een jaar en vier maanden. Nederland heeft in 2018 in totaal 4795 mensen asiel of een andere beschermde status toegekend. Het ging vooral om vluchtelingen uit Syrië (1620), Ethiopië (535), en Iran (450). Het aantal toekenningen is fors gedaald vergeleken met de 9090 in 2017 en de bijna 22.000 in 2016. Als oplossing voor de vele afwijzingen doen veel vluchtelingen zich voor als homosexueel of pretenderen ouder te zijn dan ze zijn in de hoop alsnog een beschermde staus te krijgen.

Duizenden migranten dragen resistente TBC met zich mee en vormen groot gevaar voor volksgezondheid. Elk jaar sterven nog steeds 1,8 miljoen mensen aan tuberculose. Extrapulmonale tbc komt ook steeds vaker voor en kan in bijna elk orgaan voorkomen en dus niet alleen in de longen. GGD’en voeren tuberculose-screening uit bij asielzoekers die binnenkomen in Nederland. Aanvankelijk werden alle asielzoekers gescreend, maar de screening van Syriërs is opgeschort omdat tbc daar niet vaak voor komt. Somaliërs, Eritreeërs en Irakezen worden wel gescreend, omdat zij een groter risico vormen. In het Gelderse Vaassen was open tbc (tuberculose) uitgebroken. Er waren zo’n twintig gevallen in Vaassen en enkele in Apeldoorn en buiten de provincie. Driehonderd huishoudens in Vaassen werden opgeroepen om zich te laten testen. De eerste gevallen werden al in december 2016 geconstateerd. Om verdere uitbreiding van de besmetting tegen te gaan, is op 300 adressen in de wijk Berkenoord-2 een uitnodiging in de bus gedaan om deel te nemen aan een medisch onderzoek. In 2016 werd bij 889 patiënten tuberculose vastgesteld. Dat is 3% meer dan in 2015 toen er 861 patiënten waren en 9% meer dan in 2014 (815). Multiresistente tuberculose (MDR-tbc) werd in 2016 bij 13 patiënten vastgesteld (tien in 2015). De meeste tbc-patiënten komen uit landen als Eritrea, Somalië en Marokko. De multiresistente variant werd in 2014 zes keer vastgesteld en in 2015 tien keer. Er zijn multiresistente tbc (MDR-TB) en superresistente tbc (XDR-TB). DR-TB kan optreden als iemand eerder niet genezen is van gewone tbc, maar het kan ook rechtstreeks worden overgedragen. De behandeling voor DR-TB is extreem zwaar en kan wel 2 jaar duren. Patiënten moeten tot 20 pillen per dag slikken en krijgen de eerste 8 maanden een pijnlijke injectie. De behandeling gaat gepaard met vele, ernstige bijwerkingen. Bovendien moet de patiënt vaak lang, geïsoleerd, worden opgenomen waardoor hij of zij niet kan werken of bij zijn familie kan zijn. De genezingskans is slechts 50%. In opvanglocaties in Weert en in de provincies Groningen en Drenthe werd bij zieke vluchtelingen de MRSA-bacterie geconstateerd. Van 95 onderzochte asielzoekers in Weert bleek 15 procent besmet. GGD Groningen is vanaf 13 mei begonnen met een speciaal team voor vluchtelingen vanuit de jeugdgezondheidszorg. Open tbc werd ook begin februari 2019 geconstateerd bij een student van het ROC van Twente in Hengelo. GGD Twente krijgt jaarlijks te maken met zo’n 25 gevallen van gesloten tbc. Dat wil zeggen dat bij de patiënt wel een bacteriële infectie is vastgesteld en dat hij of zij klachten heeft, maar de ziekte kan niet worden overgedragen. Bij zo’n vier, vijf gevallen is sprake van open tbc. Uit het eerste onderzoek van de GGD gebleken dat 44 mensen besmet zijn geraakt en zes van hen daadwerkelijk de niet-besmettelijke vorm van tbc hebben. Bij 8 bewoners van de 41 zieken op noodopvangboten in Haarlem is buiktyfus vastgesteld, Ze worden verplaatst naar een asielopvang Park Alerdinck in laag Zuthem in Overijssel.

Migranten brengen behalve tbc, ook botulisme, waterpokken, dengue koorts, e-coli bacterie infecties, allerlei virusinfecties, HIV/AIDS, lepra, malaria, de mazelen, Roodvonk de bof, rodehond, syfilis, tyfus, polio, kinkhoest, het hantavirus, toxoplasmose, recurrente koorts en een scala aan andere besmettelijke aandoeningen mee. Bijna drie kwart van het aantal tbc-patiënten is in het buitenland geboren. Circa 5% van de tbc-patiënten is eerder voor tbc behandeld en 4% heeft tevens een hiv-infectie. In de grote steden is de tuberculose-incidentie hoger en vormen vooral daklozen, (hard)druggebruikers en (illegale) buitenlanders risicogroepen voor tuberculose. De veelvuldigheid van Hepatitis B is de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld met 300% toegenomen. Mazelen hadden van 2014 tot 2015 een stijging van 450%. 40% van alle nieuwe HIV/AIDS gevallen betreffen vluchtelingen. Er is inmiddels een opvallende stijging van het aantal jonge kinderen met acute hepatitis. In Nederland zijn in de eerste maanden van dit jaar vier jonge kinderen zo ziek geworden van zo’n leverontsteking dat een levertransplantatie noodzakelijk was. Normaal gebeurt dat ongeveer vier keer in een heel jaar. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er een opvallend groot aantal gevallen. Daar zijn in korte tijd 74 gevallen van acute hepatitis geconstateerd bij jonge kinderen.

Polio (kinderverlamming) tast de grijze stof in het ruggenmerg aan en zorgt voor ernstige verlammingen, vergroeiingen en soms de dood. Islamitische bezwaren tegen vaccinatie in onder andere Syrië zorgen ervoor dat polio daar nog wel voorkomt. Syrische vluchtelingen onder de vijf jaar oud worden geënt tegen polio om te voorkomen dat deze ziekte zich binnen Europa verspreid. Nieuwe vluchtelingen die nog niet geënt zijn vormen met name een risico voor kinderen en zwangere vrouwen. Nederland is desondanks bereid om in plaats van 500 nu 750 vluchtelingen naar Nederland te hervesten. De overheid trekt structureel elk jaar 32 miljoen euro uit voor medische zorg aan onverzekerde illegalen. De aanspraak op vergoeding van zorg is voor asielzoekers vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Asielzoekers maken ook aanspraak op een aantal onderdelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is de Jeugdwet gedeeltelijk uitgewerkt in de RZA. Omdat asielzoekers doorgaans nauwelijks financiële middelen hebben, geldt voor hen geen eigen bijdrage of eigen risico. Ruim duizend patiënten zijn hebben van het Amsterdamse VUmc zijn mogelijk besmet met schurft. Het gaat om patiënten die op dezelfde dag in een poli van het ziekenhuis zijn geweest als een patiënt met een zeer besmettelijke vorm van scabiës.

Criminaliteit

Op en rond het AZC in het Brabantse Budel is de op 27 januari 2022 ingestelde noodverordening met een maand verlengd tot half maart. Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck stelde de noodverordening in na een reeks steekincidenten. Binnen de poorten van het centrum zijn in de afgelopen drie maanden zeven gevallen van geweld gemeld waarbij steekwapens zijn gebruikt. Om preventief fouilleren mogelijk te maken, wil de burgemeester ook het azc en omgeving tot veiligheidsrisicogebied te maken om zo preventief fouilleren mogelijk te maken. Een aantal weken daarvoor raakten twee bewoners van het azc gewond bij een vechtpartij met drie tienerbroers die in het centrum verbleven. Er gold sinds 25 januari al een noodverordening. 14 februari 2022 werd een zevende persoon, een 24-jarige man in het azc in zijn been gestoken bij een vechtpartij met meerdere bewoners.  Eind januari werden er bij een controle een zakmes, een tas die geprepareerd is om winkeldiefstallen mee te plegen en gestolen goederen gevonden. Drie mensen werden gearresteerd. De overlast in en rond het azc wordt veroorzaakt door zogenoemde ‘veiligelanders’. Dat zijn mensen die weinig tot geen kans maken op een verblijfsvergunning omdat Nederland het land waar ze vandaan komen als veilig beschouwt. Daarbij gaat het vooral om Marokkanen en Tunesiërs. In het azc in Budel wonen 1500 mensen, van wie 200 veiligelanders. In Ter Apel en Budel klagen omwonenden al jaren over veel overlast. De gemeenteraad van Cranendonck wil daarom dat het azc wordt opgeheven of verkleind, maar het contract voor opvang loopt nog tot juli 2024.

Overlast gevende asielzoekers komen voornamelijk uit Marokko, Algerije en Tunesië. Zij kennen elkaar vaak, een deel van hen is minderjarig. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ernstige misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers zoals zedenzaken, mishandelingen en (pogingen) van moord en doodslag verzwegen en weggezet onder het kopje ‘overige’ in een brief aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) heeft zeer ernstige misdrijven samengevat onder het kopje ‘overige’. Zo bleef onduidelijk dat asielzoekers naast kleinere criminaliteit ook verdacht zijn of waren van in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag. In 2018 registreerde het OM 3702 strafbare feiten, waar 1813 asielzoekers van werden verdacht. Dat zijn er 1092 meer dan in de rapportage over asieldelicten werden gemeld. In 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven onder vluchtelingen geregistreerd, een toename van 27 procent. In de meeste gevallen ging het om winkeldiefstal, maar ook zware delicten zoals poging tot moord en verkrachting kwamen vaker voor. Zestig procent betreft “vluchtelingen” uit Algerije en Marokko. Tot voor kort weigerde Marokko om asielzoekers terug te nemen maar na enige toezeggingen en chantage waren ze hiertoe alsnog bereid. In mei 2022 veranderde Nederland onder deze druk zijn opstelling in het conflict over de door Marokko geannexeerde Westelijke Sahara. Nederland schaarde zich achter het Marokkaanse autonomieplan, waarin de Westelijke Sahara verregaande autonomie krijgt. Voor die tijd was Nederland voorstander van een oplossing waarin ook andere betrokken partijen zich konden vinden.

De 24-jarige bewoner van het azc in Echt die 21 april 2021 werd gearresteerd voor een steekpartij, was een week eerder ook betrokken bij een geweldsincident tegen zijn vrouw. Zeven mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Onder de gewonden zijn mannen en vrouwen.

In Nederland zijn ruim tienduizend statushouders betrokken of verdacht geweest van een strafbaar feit, waarvan er meer dan honderd verdacht waren van delicten waarop een straf staat van zes jaar cel of meer, zoals gewapende overvallen of zedenmisdrijven. Circa 200 zijn veelplegers, veelal Marokkaans en ruim 9.300 worden er verdacht van een enkel delict. Bij Eritrese vluchtelingen wordt een op de acht als verdachte aangemerkt, voor Syriërs ligt dit percentage op 2,6 procent. Om het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum (azc) in Rotterdam terug te dringen, kwam er een stop op de nieuwe instroom van mensen uit Marokko, Algerije en Tunesië. Ook de beveiliging van het azc Beverwaard werd. Asielzoekers uit deze landen gebruiken asielzoekerscentra als een uitvalsbasis voor strooptochten. Vooral vanuit de centra in Noord Nederland stelen groepen migranten uit Oost-Europa op bestelling. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft te maklen maken duizenden incidenten binnen AZC’s. In veel gevallen betrof het overtredingen van huisregels, zoals geluidsoverlast of een brandmelder afplakken, maar ook is er fysieke agressie op en rond de AZC’s. Er zijn incidenten met zelfdestructieve acties zoals hongerstakingen of zelfverminking. Ook zijn er duizenden meldingen, variërend van mensensmokkel tot verloren ID-papieren, zedenzaken zoals verkrachting, winkeldiefstallen. Aangiftes voor winkeldiefstallen door asielzoekers worden voorkomen doordat het COA de winkeliers financieel compenseert. Naar aanleiding van de vele ongeregeldheden in onder andere Weert heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd omdat asielzoekers zich schuldig maakten aan diefstal, geweld en het organiseren van prostitutie in de opvanglocatie. Ook zouden enkele asielzoekers onder de aanranders in Keulen zijn geweest. Justitie is niet van plan om zes van deze criminele asielzoekers te vervolgen, ook niet nadat burgemeester Jos Heijmans van Weert had aangekondigd dan maar zelf naar de rechter te stappen. De afgelopen jaren zijn al duizenden veroordeelde migranten uitgezet.

Ethiopië heeft een mensensmokkelaar uitgeleverd aan Nederland. De 38-jarige Eritreeër smokkelde tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreeërs van Afrika naar Nederland. De man zat in Ethiopië ook al een celstraf uit voor mensensmokkel. Slachtoffers werden mishandeld, gemarteld en verkracht, terwijl ze opgesloten zaten in kampen met honderden anderen. Meerdere migranten zouden daardoor zijn omgekomen. Familie in Nederland werd intussen afgeperst en moest grote sommen geld betalen voordat het opgesloten familielid verder mocht reizen in overvolle en onveilige bootjes. Ook bij die reis over zee kwamen migranten om

Een achtjarig jongetje werd eind juli 2019 samen met zijn moeder door een 40 jarige Eritreeër op het centraal station van Frankfurt voor de trein geduwd. Het jongetje werd overreden en overleed ter plekke. De veertigjarige moeder wist zichzelf ternauwernood in veiligheid te brengen, maar had geen tijd om haar kind te redden. Veel kinderen, diverse passanten en de machinist moesten medisch begeleid worden. De dader woont al minimaal vijf jaar in Zurich Zwitserland en heeft een verblijfsvergunning, is getrouwd en is zelf vader van drie kinderen. De man heeft ook nog geprobeerd om een 78-jarige vrouw op het spoor te duwen. Uit een bloedtest is niet gebleken dat de dader onder invloed van alcohol of drugs was.

Ook in Duitsland worden veel asielzoekers verdacht van het plegen van strafbare feiten zoals verkrachtingen, zwartrijden en het vervaardigen van vervalste documenten. In de Zuid-Duitse stad Freiburg volgde de ene geweldsdaad de andere op. Een 13-jarig meisje werd misbruikt door drie jongens, van wie er twee een migrantenachtergrond hebben. In oktober 2016 wordt een dakloze doodgeslagen door migranten en ook vind de politie het lichaam van Maria Ladenburg uit de rivier de Dreisam. Ze is verkracht en daarna vermoord. De verdachten komen uit Gambia. In november steekt een Afghaan iemand met een mes en Georgiër steekt zijn neef dood. In dezelfde periode werd het lichaam gevonden van de 27-jarige Carolin G., die niet terugkwam van een rondje joggen. Een 17-jarige asielzoeker uit Afghanistan die sinds vorig jaar in Duitsland woont bij een gastgezin bleek de dader. In de nacht van 27 juni 2017 werd in het Belgische Oostende een meisje van 18 door drie buitenlanders verkracht op het strand terwijl een derde een vriend van het meisje op afstand hield. Hij moest gedwongen toekijken. Half augustus 2018 lokte een 30-jarigeimmigrantbij het Centraal Station in Hamburg een 14-jarig meisje mee naar een portiek en verkrachtte haar daar. De dader kwam zeven jaar geleden in de Bondsrepubliek aan en pleegde daarna een lange reeks misdrijven. Binnen een jaar werd hij voor het eerst veroordeeld, vanwege mishandeling. Al in 2013 moest de man het land verlaten, maar hij ging niet, net zoals een half miljoen andere uitgeprocedeerde asielzoekers die nog steeds in Duitsland verblijven. De openbare aanklager wilde S. laten blijven, omdat er nog een hoger beroep loopt. Een tijd daarvoor werd een 20-jarige asielzoeker uit Iraaks Koerdistan terug naar Duitsland gevlogen om voor de rechter te verschijnen vanwege de moord op het joodse meisje Susanna (14). En de na jarenlang getouwtrek uitgezette lijfwacht van topterrorist Osama Bin Laden moet van Tunesië terug naar Duitsland, vindt de rechtbank. Intussen vinden er in Oost-Duitse steden als Dresden en Cottbus regelmatig demonstraties plaats van boze burgers die zich tegen migratie en vluchtelingen uitspreken.

In de AZC’s is steeds vaker onrust en breken er massale vechtpartijen uit. Het gaat dan meestal om religieuze spanningen, het toe-eigenen van voedsel of spullen of gewoon uit verveling. Vooral in landelijke gebieden is het tekort aan politie daarbij een probleem. De politie moet per dag vijf tot tien keer uitrukken voor incidenten in of bij asielzoekerscentra, meestal vanwege vechtpartijen tussen jonge bewoners. In Zweden stak een jonge asielzoeker op 25 januari een AZC medewerkster van 22 jaar oud dood. Een 12-jarig meisje werd aangerand in een zwembad in Steenwijk. Tijdens een groot straatfeest in het Pinksterweekeinde in de Berlijnse wijk Kreuzberg werden opnieuw een aantal vrouwen ingesloten en seksueel lastiggevallen.

In het Asielzoekerscentrum van Alphen aan den Rijn waar 1.140 vluchtelingen werden gehuisvest, waren in korte tijd veel incidenten, waarbij de politie 51 keer in actie moest komen. Er waren vechtpartijen, aanrandingen, drugshandel en vermoedens van ronselpraktijken. Een van de bewoonsters moest zelfs na bedreiging naar een blijf-van-mijn-lijfhuis. Uit het AZC zelf bleken na vertrek 16 televisies verdwenen. Nadat de verduistering werd ontkent moest staatssecretaris Dijkhoff, nadat bewijslast naar boven kwam, toegeven dat het eerder ontkennen een “misverstand” was. Overlast veroorzakende asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet krijgen voortaan een eigen AZC. Het COA onderzoekt waar deze Asoos centra kunnen komen. De overlastgevers moesten verplicht meedoen aan lessen voor gedragsverandering en ontvingen als straf geen “zakgeld” maar alleen maaltijden.

In het asielzoekerscentrum Balk in Friesland is in juni 2020 een 24-jarige terreurverdachte uit Syrië aangehouden. De man zou in 2015 en 2016 lid zijn geweest van de terroristische organisatie Ahrar Al-Sham. In oktober 2019 jaar werd in het azc Ter Apel ook al een Syriër opgepakt. Hij wordt ervan verdacht als commandant van Ahrar Al-Sham gedode strijders te hebben vernederd. Justitie in Duitsland had de man op een internationale opsporingslijst gezet. De vreemdelingenpolitie in Ter Apel staakte 28 december 2021 voor een paar uur om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Politiemensen vanuit heel Nederland worden opgeroepen om in Ter Apel te ondersteunen. Op 4 november 2020 heeft de politie tijdens een dreigende situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel een man in zijn voet moeten schieten. Vier asielzoekers werden aangehouden. Winkeldiefstal door asielzoekers in Ter Apel was aan de orde van de dag en wordt normaal gesproken beboet met 181 euro. Dat geld wordt geïnd via een speciaal bedrijf, Soda, en komt uiteindelijk bij de bestolen winkelier terecht. Maar omdat asielzoekers lastiger te traceren zijn en vaak het geld niet betalen kost dit de lokale ondernemers jaarlijks 65.000 euro. In Ter Apel zitten 113 kinderen voor langere tijd zonder familie met weinig tot geen hulp of aandacht en nauwelijks een dagbesteding. Bij aanmeldcentrum Ter Apel, hebben 10 mei 20222 asielzoekers die wegens plaatsgebrek buiten moesten bivakkeren uiteindelijk onderdak gekregen in de kantoren van het centrum. Aan hen waren buiten al dekens, eten en drinken uitgedeeld.

De politie heeft eind juni 2017 een 38-jarige Syrische asielzoeker aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De Syriër is de derde Limburgse terreurverdachte in korte tijd. Een week eerder arresteerde de politie een 18-jarige vrouw uit Wanssum. Ze was een jaar eerder ook al aangehouden. Vorige week is een man uit Heerlen (28) gearresteerd, ook vanwege een terreuronderzoek. In december werd na een tip van de AIVD een Rotterdammer aangehouden die een Kalasjnikov in huis had, twee volle magazijnen, een IS-vlag, een handleiding voor het maken van vuurwerkbommen en een grote voorraad zwaar illegaal vuurwerk.

In een Nijmeegs vluchtelingenkamp zijn leden van Islamitische Staat (IS) aanwezig geweest. Verdeeld over kampen in Nijmegen en Düsseldorf stonden 20 terroristen klaar om op afroep een aanslag te plegen. Een overgelopen jihadist informeerde de Franse politie hierover. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meldde al in maart dat terroristen de asielprocedure misbruiken om Europa binnen te komen. De BND kreeg een bericht uit Turkije waaruit zou blijken dat er zich inmiddels tussen de 4 en 4.500 mogelijke ISIS strijders in met name Duitsland, Frankrijk, België en Nederland bevinden. Uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat vluchtelingen met vervalste papieren de asielprocedure in Nederland in komen, waardoor IS terroristen zich kunnen voordoen als vluchtelingen. Op het Griekse eiland Lesbos werden acht Pakistanen en drie Grieken gearresteerd vanwege het vervalsen van paspoorten voor vluchtelingen. Bij huiszoeking werden valse paspoorten, stempels, 23 mobieltjes en 1.500 euro aan contant geld gevonden. In Duitsland in een voormalige militaire kazerne in Hövelhof in Noordrijn-Westfalen raakten 5 januari 2017 meer dan 50 mensen gewond bij een brand in een AZC. Dertig van hen moesten naar het ziekenhuis. Eén persoon is zwaargewond en anderen hebben onder meer rookvergiftiging en snijwonden. 24 slachtoffers, onder wie twee brandweermannen, konden ter plaatse worden behandeld. Er woonden 500 vluchtelingen.

Vrijwilligers en betrokkenen van stichtingen Secret Garden uit Amsterdam en LGBT Asylum Support uit Groningen worden ervan verdacht asielzoekers seksueel hebben geïntimideerd en misbruikt. Er kwamen meerdere signalen binnen van LHBT (lesbisch, homo, biseksueel en transgenders) asielzoekers die bij georganiseerde feesten werden voorgesteld aan andere bezoekers bij wie ze konden blijven logeren voor seks.

Het afgelopen jaar zijn in totaal bijna duizend Nigeriaanse asielzoekers uit de opvang verdwenen. Een groot deel van hen zou terecht zijn gekomen in de mensenhandel, en de baby’s van zwangere vrouwen zouden mogelijk zijn verhandeld.

Ruim 1,2 miljoen mensen hebben in 2016 asiel aangevraagd in de Europese Unie. Dat is iets minder dan de meer dan 1,25 miljoen van 2015, maar bijna het dubbele van 2014. Het aantal Syrische vluchtelingen is de 5 miljoen gepasseerd en gestegen tot 5.008.473. Van hen verblijven er 488.531 in kampen. 250.000 Syrische vluchtelingen konden worden gehuisvest in derde landen maar over de hele wereld zouden er nog 1,2 miljoen vluchtelingen geherhuisvest moeten worden, waarvan 40 procent Syriërs.

Nederland telde in 2016 19.285 asielaanvragen, 55 procent minder dan in 2015 toen ruim 43.000 mensen asiel aanvroegen. Nederland was in 2016 goed voor 1,6 procent van de asielaanvragen in de EU. Van de 2,7 miljoen vluchtelingen in Turkije hebben ca. 5.000 vluchtelingen een werkvergunning gekregen. In 2016 steeg het aantal beroepszaken in asielprocedures met twee derde. Daarbij gaat het om bijna 16.000 bezwaarzaken en 4.000 hogerberoepszaken. IND moet dit jaar meer dan 65 miljoen euro betalen aan asielzoekers van wie de asielprocedure te veel vertraging heeft opgelopen, ldat is een vertienvoudiging ten opzichte van vorig jaar. De IND heeft een half jaar de tijd om asielaanvragen te beoordelen. Daarna kan een dwangsom worden opgelegd voor iedere dag dat het langer duurt. Dit bedrag kan bij een hoger beroep oplopen tot 15.000 euro. In 2015 ging het om ongeveer 100.000 euro. In 2016 moest de IND 300.000 euro betalen, een jaar later 700.000 euro en in 2018 nog eens 1,5 miljoen euro. In 2019 moest de IND 6,6 miljoen euro uitkeren. En nu in 2020 dus 65 miljoen. Het ministerie houdt niet bij welke groepen asielzoekers het vaakst een dwangsom eisen. het gaat niet om mensen uit veilige landen, zoals Marokko, Algerije en Tunesië. Hun aanvragen worden vaak met voorrang afgehandeld. Sinds april heeft een speciale taskforce van de IND daarnaast 4.000 van de 15.300 achterstallige asielaanvragen verwerkt. De overige 11.300 aanvragen moeten voor het eind van het jaar afgehandeld zijn. Omdat de taskforce sinds deze maand een nieuwe werkmethode hanteert, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) eerder deze maand te verwachten dat zeker vijfduizend aanvragen versneld behandeld kunnen worden. Ook worden in sommige gevallen mondelinge verhoren vervangen door schriftelijke verhoren. Bij twijfel, als bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding kan zijn, zal altijd een mondeling verhoor afgenomen worden. Door een eerder dit jaar ingevoerde tijdelijke wet kunnen asielzoekers inmiddels geen nieuwe claims meer indienen. Binnenkort wordt een voorstel voor een permanente wet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een 26-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Nigeria zijn begin augustus 2020 aangehouden in asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze omdat zij een lesbische vrouw met kokend water hadden overgoten. Het slachtoffer liep meerdere tweedegraads brandwonden op en moest behandeld worden in een ziekenhuis in Tilburg. Een Nigeriaanse bewoonster van het azc in Gilze had haar vriendin op bezoek, een bewoonster van een azc in Friesland. Er ontstond ruzie met een Nigeriaans stel, dat de twee uitschold voor “stomme lesbiennes”. De leiding werd erbij geroepen, maar die kon niet voorkomen dat de bezoekende vrouw werd overgoten met kokend water door de vrouw van het (hetero-)stel. Ook de vriendin van het slachtoffer raakte gewond. Zij werd geslagen. LGBT Asylum Support staat in contact met zo’n 500 asielzoekers met een lhbt-achtergrond. Voorzitter Kortekaas zegt dat hij dagelijks meldingen krijgt over onveilige incidenten en homogerelateerd geweld in de asielzoekerscentra in Nederland, wat al langer een probleem is.

Afrika

Honderdduizenden vluchtelingen komen vanuit Afrika. Ethiopië krijgt vergeefs geld om de vluchtelingen daar te houden, want er komen alleen maar meer migranten uit de vijf partnerlanden vanuit Libië naar Italië. De EU zag zich genoodzaakt om ook een vluchtelingen-deal sluiten met de Afrikaanse landen Tunesië en Egypte. Na Oeganda heeft Ethiopië de op één na grootste vluchtelingengemeenschap in Afrika. Bijna 800.000 vluchtelingen uit de buurlanden Somalië, Soedan en Eritrea komen daar samen. Ethiopië is één van de grootste begunstigden uit het EU Emergency Trustfund for Africa (EU-Afrikafonds). Dit fonds, opgericht in 2015, heeft 2,5 miljard euro beschikbaar van de EU, aangevuld met 80 miljoen van de lidstaten. 23 Afrikaanse landen kunnen aanspraak maken op steun uit dit potje. Nederland maakt 6 miljoen euro extra vrij voor extra noodhulp aan Somalië en Zuid-Sudan.

Zo’n 27 migranten kwamen 24 november 2021 om het leven nadat hun opblaasboot op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland kapseisde. De afgelopen maanden nam het aantal illegale overtochten fors toe. Alleen al op die fatale dag vertrokken er 25 bootjes met groepen migranten vanuit Calais.

Turkije

Vanaf oktober 2017 krijgen vluchtelingen in Turkije maandelijks geld op een betaalpas van de EU waarmee ze zelf mogen beslissen of ze het geld aan voedsel, onderdak of onderwijs willen uitgeven. Voor het project is 348 miljoen euro vrijgemaakt. 18 maart 2016 sloot de EU een akkoord met de toenmalige Turkse premier Ahmet Davutoglu. Turkije krijgt geld en in de toekomst visumvrij reizen in ruil voor het terugnemen van vluchtelingen. Ook wordt de toetreding van Turkije tot de EU weer onderwerp van gesprek en Turkije krijgt bij slagen in totaal 6 miljard euro. Drie miljard is al uitbetaald en Turkije wacht nog op de andere helft. Nederland betaalde hiervan 93,9 miljoen euro. Voor elke migrant die Turkije terugneemt uit Griekenland, mag Turkije een erkende Syrische vluchteling naar Europa sturen. Tot nog toe werden er volgens gegevens van de Europese Commissie tot en met 25 januari 2017 zo’n 851 migranten vanuit Griekenland teruggenomen door Turkije. In ruil voor de Turkse medewerking zouden de Europese landen voor elke heropname een andere Syriër uit Turkije hervesten. Echter er zijn tot noch toe nog maar weinig mensen teruggestuurd naar Turkije en er komen op de inmiddels overbevolkte Griekse eilanden nog steeds vluchtelingen bij.

Op het eiland Chios waren in november diverse gewelddadige rellen door immigranten, die nadat ze het overbevolkte vluchtelingenkamp in brand staken, een vuurwerkwinkel leeg roofden en met het buitmaakte vuurwerk omliggende huizen en bewoners belaagden. Tegelijkertijd ging een andere groep migranten de lokale bevolking met stenen en tasers te lijf. Er werd veel schade aan huizen en auto’s aangericht en het vluchtelingenkamp brandde grotendeels uit. Een speciale eenheid van de oproerpolitie was nodig om de rellen te stoppen. In de detentiecentra op de Egeïsche eilanden zijn meer dan 14.700 immigranten terwijl er officieel plaats is voor slechts de helft. Deze centra worden gebruikt om asielaanvragen te verwerken, om vervolgens de migranten door of terug te sturen. Ook op het Griekse eiland Lesbos in het Moria-kamp zitten migranten die eigenlijk terug moeten naar Turkije en die wachten op hun uitzetting. De vicepremier van Turkije Numan Kurtulmus stelt dat Europa zich niet gehouden heeft aan de vluchtelingendeal en dat die opnieuw moet worden geëvalueerd en valt herhaaldelijk fel uit tegen Duitsland en Nederland. Turkije heeft al meerdere malen gedreigd om de vluchtelingen weer gewoon door te laten en heeft ruzie met de Nederlandse regering over het afgelasten van optredens van Turkse ministers die in Nederland wilden pleiten voor het Turkse referendum in april over de invoering van een nieuw presidentieel stelsel. Ook werden twee diplomaten onrechtmatig meegenomen naar het politiebureau. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu heeft gedreigd maandelijks 15.000 vluchtelingen richting Europa te sturen. De Turkse krant Günes plaatste Angela Merkel op de cover van het blad in SS-uniform, getooid met een Hitler-snor en omringd met hakenkruizen. De ruzie dreigt met de dag te escaleren. De Duitse steden Bonn, Düsseldorf en Keulen willen meer vluchtelingen opvangen, om de huidige problemen op de Middellandse Zee op te lossen. Duitsland heeft een akkoord gesloten met Italië over het terugnemen van migranten. Hierdoor kan Duitsland voortaan migranten terugsturen die al in Italië zijn geregistreerd. Duitsland maakte eerder al dergelijke afspraken met Spanje en Griekenland.

Ook Afghanistan neemt uitgeprocedeerde asielzoekers en economische migranten terug voor een jaarlijkse vergoeding van 1,3 miljard euro. Ruim 10 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers blijft langer dan een jaar in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL). Europa belooft ook opvangfaciliteiten.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Vreemdelingenzaken) gaf Albanezen die ten onrechte een beroep deden op asiel niet langer de standaard 200 euro per volwassene en 40 euro per kind meer mee bij vertrek omdat hij er van uit ging dat Albanië een veilig land is. Het kabinet maakte 539 miljoen euro extra vrij voor asielopvang in Nederland. Om vluchtelingen bescherming te bieden in het eerste veilige land dat ze tegenkomen op hun vlucht is door het kabinet tevens 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opvang in de regio.

In 2020 vroegen 13.637 mensen asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 8.860 vergeleken met 2019, toen 22.533 mensen bescherming zochten. Door de coronamaatregelen was het ook voor asielzoekers moeilijker om te reizen. De meeste asielaanvragen in 2020 kwamen van Syriërs (4.022), Algerijnen (993 )en Turken (989). Het aantal gezinsleden dat zich herenigt met een vluchteling in Nederland is ook gedaald: van 4.179 in 2019 naar 3.863 in 2020. In de eerste helft van 2021 vroegen 6.016 vluchtelingen asiel aan, waarvan een derde afkomstig is uit Syrië. 416.860 asielzoekers vroegen in 2020 bescherming in een EU-land (zonder Verenigd Koninkrijk), bijna een derde minder dan in 2019. 15% daarvan was afkomstig uit Syrië (63.455 mensen). Duitsland en Frankrijk vangen daarvan samen ruim 40% op.

De politie in Italië arresteerde 68 verdachten van misbruik van staatsfondsen voor migrantenopvang. Onder de arrestanten zitten een priester en het hoofd van een rooms-katholieke organisatie die het grootste migrantenopvangcentrum van het land in handen heeft. De gearresteerde Italianen worden verdacht van verduistering, fraude en afpersing, en lidmaatschap van de ’Ndrangheta.

Ruim 600.000 arbeidsbekwame vluchtelingen in Duitsland krijgen een uitkering. Taalproblemen, maar ook het verschil in opleiding en de waardering van bijvoorbeeld Syrische diploma’s in Duitsland spelen hierbij een grote rol.

Vluchtelingen in Nederland

In Nederland hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, nog steeds grote moeite om betaald werk te vinden. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat 2,5 jaar na hun komst niet meer dan 11 procent betaald werk heeft gevonden.

Het totaalbedrag voor noodhulp vanuit Nederland komt nu op 160 miljoen euro. Het budget voor opvang in de regio was in 2017 nog 80 miljoen euro Door de voorjaarsnota wordt dit budget nu 110 miljoen euro. Ook is er 10 miljoen extra voor migratiebeleid, waaronder terugkeer.

Ondanks de kostbare deal met Turkije komen er toch nog duizenden asielzoekers Nederland binnen. Syrische asielzoekers slagen er vaker in om familieleden te laten overkomen via gezinshereniging dan asielzoekers van andere nationaliteiten. Asielzoekers krijgen enkele dagen na hun inschrijving een zorgpas toegestuurd, met een COA zorgnummer. Hiermee kan de asielzoeker aantonen dat de zorg volgens de RZA wordt vergoed.

Er is ruim 87,5 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor de huisvesting van 14.000 van hen. In de eerste drie maanden sinds de inwerkingtreding van de subsidieregeling is aan 326 subsidieaanvragen ruim 10 miljoen euro reeds aan budgetreservering toegekend. Met de nieuwe ‘subsidieregeling huisvesting vergunninghouders’ worden maximaal 6.250 vluchtelingen aan een woning geholpen. De subsidie wordt verstrekt om lege kantoorruimtes en gevangenissen om te bouwen tot woningen. Staatssecretaris Harbers (Asiel) ondertekende donderdagochtend een akkoord met vijf gemeenten waar deze mensen toch weer een kans krijgen om een verblijfsvergunning aan te vragen. De Nederlandse Staat moet dit jaar opnieuw rekening houden met minimaal 1 miljard euro aan kosten voor de opvang en plaatsing van asielzoekers. Vluchtelingen met een status ontvangen 2 tot 10 duizend euro voor de inrichting van de woning. Bij sommige gemeenten is het bedrag een gift en in andere gemeenten moet het bedrag terugbetaald worden. Ook de tandarts wordt vergoed. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft asielzoekers in 2017 meer dan een miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald omdat deze niet tijdig kon beslissen over verblijfsaanvragen. Het bedrag zal waarschijnlijk nog verviervoudigen, want duizenden claims moeten nog worden bekeken. Als de IND niet binnen twee weken reageert, gaat automatisch een dwangsom lopen met een maximum van 1260 euro. In het Bestuursakkoord en Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 de kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom aan gemeenten voorfinanciert. Gemeenten konden voor 2016 een voorschot op het bijstandsbudget (de gebundelde uitkering) aanvragen.

Volgens het NIBUD moet er voor een gezin met twee kinderen onder andere rekening gehouden worden met 2.567 euro voor meubilair in de woonkamer, 2.209 euro voor de slaapkamers, 136 euro voor bestek, 219 euro voor servies en glaswerk en 2385 euro voor huishoudelijk apparatuur inclusief computer, printer en mobiele telefoon. Het Brabantse Oisterwijk geeft daarom vluchtelingengezinnen 10.620 euro cadeau. De gemeenten kregen in 2015 hiervoor zo’n 400 miljoen euro extra van het Rijk, maar gaven 910 miljoen euro hieraan uit. De keuze van Oisterwijk is terug te voeren op het ruimhartige minimabeleid en bevordering van participatie van vergunninghouders.

Er werd 500 miljoen euro extra beschikbaar voor gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. 16 miljoen is geoormerkt voor de inrichting van (tijdelijke) onderwijshuisvesting in het voortgezet onderwijs. Voor het geld moeten vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk, naar school, of geholpen worden om een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Daarom wordt vooral ingezet op taal, inburgering en werk. Eerder werd al 135 miljoen euro beschikbaar gesteld voor taal- en schakelklassen.

De Bijlmerbajes werd tijdelijk omgebouwd tot een asielzoekerscentrum waar anderhalf jaar lang zo’n duizend asielzoekers konden worden ondergebracht. Eerder werd ook de gevangenis in de Havenstraat omgebouwd tot opvang. Amsterdam gaat in totaal vier complexen bouwen waarin in totaal duizend erkende vluchtelingen en studenten komen te wonen, voornamelijk in Oost. Naar nog eens vier andere plekken wordt nader onderzoek gedaan. Via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is. Alle tot voor kort niet voor wonen bestemde woonruimte komt alsnog in aanmerking voor bewoning, zoals huisjes op een vakantiepark en woonruimte waarbij keuken, douche en wc met anderen worden gedeeld. Nederland is wereldwijd de zesde grootste geldschieter voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Met een ‘zelfzorgarrangement’ kunnen asielzoekers in ruil voor een financiële vergoeding met een verblijfsvergunning zelf onderdak zoeken buiten een asielzoekerscentrum (azc).

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ving in Nederland in 2014 25 duizend en in 2015 ruim 47 duizend vluchtelingen op. Het totaal aantal eind 2016 bedroeg 162.000.Het COA bestaat sinds 1993 en is nu nog een zelfstandig bestuursorgaan onder de politieke verantwoording van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Als gevolg van de wijziging van de Wet COA is de raad van toezicht van het COA per 1 juli 2015 opgeheven. Het toezicht is door de staatssecretaris gedelegeerd aan de directeur-generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ) en de rol van opdrachtgever aan de directeur Directie Regie Vreemdelingenketen (DRV). Onder hen vallen de managers van elf units. Vier van hen geven leiding aan de regionale uitvoeringsunits, unit Noord, unit Midden-Noord, unit Midden-Zuid en unit Zuid. De andere managers geven leiding aan de units Uitvoeringsprocessen, Plaatsing, ICT, Administratie & Inkoop, Huisvesting, HRM en Staf. Door deze managers werden drie taskforcemanagers en adjunct- unitmanagers aangesteld voor de noodopvang, huisvesting vergunninghouders en reguliere opvang. De unit Staf bevat de teams Audit, Bestuurlijke Ondersteuning, Communicatie, Financiën en Juridische zaken. De derde managementlaag bestaat uit locatiemanagers in de uitvoerende units en teamhoofden bij de overige units. Er werken inmiddels in totaal buiten de ingehuurde adviesbureaus meer dan 4100 mensen.( 3800 fte) die op jaarbasis een kleine 202 miljoen euro kosten. Desondanks werden duizenden asielzoekers niet goed te zijn doorgelicht. Bij de aanmeldcentra in Budel en Ter Apel was het fouilleren niet op orde, het doorzoeken van bagage, de analyse van documenten, het verhoor en het onderzoeken van telefoons.

Alleenstaande asielzoekers moeten een bijdrage aan hun opvang leveren als ze een eigen vermogen hebben van meer dan 5.895 euro. Voor gezinnen ligt de grens op 11.790 euro. Een asielzoeker mag na 6 maanden in Nederland 24 weken per jaar werken. Voor asielzoekers in reguliere AZC’s geldt een terugbetalingsregeling. Voor noodopvangcentra geldt dit niet. Een asielzoeker in een azc krijgt wekelijks eet- en leefgeld wat moet worden terugbetaald bij een inkomen van meer dan 185 euro per maand. Hiermee werd zo’n 100 duizend euro teruggehaald. Immigranten die vrijwillig terugkeren naar hun eigen land, krijgen hulp in de vorm van een ticket en in veel gevallen een geldbedrag voor herintegratie, tot maximaal 1.750 euro. De regeling lokt ook migranten die al jarenlang in Nederland verblijven. In 2014 vertrokken 2.269 vluchtelingen vrijwillig en in 2015 waren het er officieel 3.165. Echter 1225 van de geboekte vliegtuigplekken bleef ongebruikt doordat de vreemdelingen niet kwamen opdagen voor hun uitzetting. Het aandeel aantoonbare vertrekken is gestegen van 53% in 2014 tot 55% in 2015.

De EU-Turkije-afspraak is gebaseerd op het uitgangspunt dat Turkije wel een veilig land is. De comités die bestaan uit een rechter en twee leden van hulporganisaties. Dat verklaart volgens EU-ambtenaren het hoge aantal besluiten dat de asielzoeker niet naar Turkije teruggestuurd mag worden. Vluchtelingenorganisatie UNHCR en het Europese Asielagentschap EASO zijn met mobiele teams begonnen in Athene en Thessaloniki met preregistratie. Vluchtelingen die zich aanmelden krijgen een verblijfspasje dat hen recht geeft op gratis zorg en onderwijs. Per sms ontvangen ze een bericht wanneer ze op gesprek mogen komen. Daarin mogen ze aangeven of ze in Griekenland willen blijven of in aanmerking willen komen voor ‘relocatie’ verplaatsing naar een ander land of gezinshereniging. Volgens de UNHCR kan het nog maanden duren voordat een vluchteling zijn eerste gesprek krijgt en bijvoorbeeld kan worden herenigd met een gezinslid.

Zo’n 11% van de vluchtelingen die naar Europa komen is niet op de vlucht voor een oorlog, maar zijn er vanwege economische of terroristische redenen. Er wordt overwogen om het Schengenakkoord aan te passen en bijvoorbeeld Griekenland uit te sluiten. Volgens cijfers van het UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, waren er in 2015 ongeveer een miljoen mensen op de vlucht naar Noordwest-Europa via Italië en Griekenland. Veel van hen zijn nareizende gezinsleden.

Uitgeprocedeerde asielzoekers kosten gemiddeld circa 867,8 miljoen euro. (de IND 197,7 miljoen, de COA 485 miljoen, Dienst Terugkeer & Vertrek 72 miljoen, de subsidie aan belangenorganisaties van vluchtelingen 30 miljoen, de Raad voor de Rechtspraak 26 miljoen en het onderwijs aan asielzoekers 56,3 miljoen euro). Gemeenten krijgen in totaal 10,3 miljoen euro om bed-bad-broodvoorziening in te richten.

Voor asielzoekers met een verblijfsvergunning die korte tijd willen wonen bij vrienden, familie of een gastgezin, bestaat de logeerregeling met behoud van weekgeld (zakgeld + eetgeld) van het COA. Daarnaast krijgt de loge wekelijks een extra financiële vergoeding van €75. Als er na afloop van de logeerperiode nog geen eigen woonruimte is verkregen is er opnieuw recht op opvang bij het COA.

Het aantal mensen dat een verblijfsvergunning krijgt ligt een stuk hoger dan de geleverde huisvesting waardoor er een ernstig tekort is aan huurwoningen waardoor mensen die al negen jaar tot 11 jaar op de wachtlijst staan geen enkele kans meer maken op een woning. Dit jaar moeten er minimaal 43.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning worden gehuisvest.

De EU heeft afgesproken om de buitengrenzen van het Schengengebied beter te bewaken. Frontex zou een leidende rol gaan spelen bij het terugsturen van kansloze asielzoekers, Het Europese vluchtelingen beleid moet binnen twee maanden vruchten afwerpen. Anders komt er een einde van het paspoortvrij reizen in de Schengenzone.

Asielzoekers worden bij aankomst voortaan grondiger gescreend en mogen hiervoor maximaal achttien maanden lang in de opvangcentra vastgehouden worden.

In 2016 zette de EU in totaal 9,2 miljard euro op de begroting om binnen twee jaar het vluchtelingenprobleem op te lossen. Er is meteen 1,9 miljard dollar beschikbaar gesteld voor het World Food Program van het UNHCR (1 miljard), voor de vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije en Jordanië en voor ‘hot spots’ om deze voor november in Italië, Griekenland en mogelijk later ook Bulgarije in te richten.

De EU wil vooral de opvang in de eigen regio verbeteren. Turkije krijgt gefaseerd 3 miljard euro EU geld om de opvang van Syrische vluchtelingen in kampen in Turkije verbeteren en de grens naar Europa beter te bewaken, maar neemt daar geen genoegen mee en eist nu 5 miljard. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft de Europese Commissie ook 30 miljoen euro aan financiële steun gevraagd om de toenemende migratie het hoofd te bieden. Nederland moet circa 117 miljoen bijdragen aan het noodfonds. Volgens Amnesty International zet Turkije sinds half januari echter dagelijks zo’n 100 Syrische vluchtelingen retour naar oorlogsgebied.

De Europese Commissie heeft 10 augustus 2017 2,4 miljard euro extra beschikbaar gesteld aan Griekenland en Italië. Italië kreeg zo’n 560 miljoen en Griekenland 473 miljoen euro. De rest ging naar Frankrijk en het verenigd Koninkrijk voor de problemen bij Calais. De problemen en vertragingen door de vluchtelingen levert de Nederlandse transportsector naar verwachting zo’n 150 miljoen euro schade op. In het kamp in Calais zijn 27 mei 2017 bij een vechtpartij tussen een tweehonderdtal Afghaanse en Soedanese vluchtelingen tientallen gewonden gevallen. Eind oktober werd het gehele kamp ontruimt en ontmanteld.

Vluchtelingenorganisatie UNHCR berekende dat eind 2014 bijna 60 miljoen mensen op de vlucht waren, 8,3 miljoen meer dan in 2013. Ruim 4 miljoen mensen zijn Syrië ontvlucht, waarvan er ruim 65.000 in 2014 asiel zochten in een EU-land. Vanaf Noord-Afrika waagden vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan de oversteek, waarbij ruim 2.000 mensen het leven verloren.

Tussen de migranten zien ook een aanzienlijk deel gelukszoekers vooral uit Mongolië, Marokko en Kosovo. Europol meldde een ongekende criminele activiteit in verband met migratie. Mensensmokkel blijkt een uitgelezen mogelijkheid voor criminele organisaties om hun werkzaamheden uit te breiden, een derde van deze organisaties is ook betrokken bij andere criminele activiteiten. Duitsland en Nederland hebben om die reden de de terugkeervergoeding voor deze groep afgeschaft.

Oekraïne kreeg in 2008 de toezegging dat het ooit lid zou mogen worden van de NAVO, maar Rusland heeft altijd gezegd dat dit voor hen geen optie is. Dit is een van de redenen waarom de Russen Oekraïne zijn binnengevallen en het volk op de vlucht sloeg voor het oorlogsgeweld. Nederland vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt donderdag dat er tot dusver ruim 21.000 Oekraïners zijn opgevangen door de gemeenten. Er zijn bijna 32.000 opvangplaatsen gecreëerd. Waarschijnlijk verblijven er meer Oekraïners in Nederland dan alleen degenen die door gemeenten worden opgevangen: mensen die bij familie en vrienden verblijven, tellen in deze cijfers niet mee.

Roodvonk

In Oekraïne is de vaccinatiegraad voor 2 doses BMR laag (82%). In 2018 en 2019 waren er daardoor veel gevallen van mazelen en rodehond. Ook tegen polio is de vaccinatiegraad laag (84%). Eind 2021 waren er nog 2 gevallen van polio. In februari 2022 zou een grote poliovaccinatiecampagne starten. Het is daarom belangrijk om alle kinderen van 0 tot 18 jaar uit Oekraïne zo snel mogelijk basisimmuun te maken voor polio, mazelen en rodehond. Inmiddels zijn er veel gevallen van Roodvonk onder jonge kinderen. Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in de voorgaande jaren. Infecties worden bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen), maar vooral bij jonge kinderen (0-5 jaar). In 2022 zijn naar schatting rond de 70 invasieve groep A streptokokkeninfecties bij kinderen gerapporteerd, waarbij 10 kinderen zijn overleden. Het RIVM ziet landelijk vooral een toename van het aantal meldingen van fasciitis necroticans. Het is wel van belang alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op een invasieve GAS-infectie, omdat tijdig insturen en snel behandelen bij dit ziektebeeld cruciaal is. Bij een deel van de kinderen met een invasieve GAS-infectie was deze infectie secundair aan waterpokken, waarbij sprake was van persisterende koorts, of secundair geïnfecteerde huidlaesies en/of klinische achteruitgang. Andere voorbeelden van een invasieve GAS-infectie zijn fasciitis necroticans sepsis, septische artritis/osteomyelitis, pleuraempyeem, meningitis en toxic shock syndroom.

Asielzoeker: iemand die in een ander land bescherming (asiel) aanvraagt en hoopt te mogen blijven. Bijvoorbeeld vanwege de onveiligheid of armoede in zijn eigen land.

Vluchteling: iemand die uit zijn eigen land is gevlucht uit gegronde vrees voor geweld of vervolging daar. Bijvoorbeeld vanwege zijn ras, geloof, geaardheid of politieke overtuiging.

Statushouder: een voormalige asielzoeker of vluchteling die de papieren heeft om te mogen blijven. Hij verlaat het asielzoekerscentrum en krijgt (zodra er plek is) een eigen huis toegewezen.

Afgewezen asielzoeker: iemand die niet mag blijven. Hij moet binnen 28 dagen het land verlaten, maar krijgt tot die tijd nog wel onderdak van het COA.

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.