Telecommunicatie

Op een basisschool in Amsterdam Geuzenveld werd de complete GSM antenne mast- en installatie in 2006 op verzoek van de lokale partij Leefbaar Slotermeer Geuzenveld verwijdert nadat verschillende leerkrachten en kinderen plotseling kanker bleken te hebben. Met een motie van LSG werd daarna bewerksteligd dat er in Amsterdam West voortaan geen zendmasten meer mochten komen op scholen en verzorgingstehuizen. Gezondheidsklachten en chronische ziektes kunnen worden veroorzaakt door straling van elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, zendmasten, wifi en elektrische apparaten. Bij langdurige blootstelling kunnen die zelfs Alzheimer, vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken. Dat concludeerde een internationale groep wetenschappers, die bestaat uit kankeronderzoekers, neurologen, biologen, milieuonderzoekers en ambtenaren van ministeries van gezondheid uit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, de VS, Slowakije en Luxemburg. Zij hebben een nieuwe Europese richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen, wat is gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine ‘Reviews on Environmental Health’. Elektrohypersensitiviteit (EHS) wordt steeds vaker vaker erkend als oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. In het onderzoek wordt benadrukt dat er steeds meer bewijs is dat EMV grote invloed hebben op nitrosative en oxidatieve stress in het lichaam, wat vaak leidt tot chronische pijn en vermoeidheid en allerlei andere kwalen.

In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie, ofwel bloedkanker. „Blootstelling aan magnetische velden die bijvoorbeeld stroomlijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, al vallen andere (onbekende) factoren of toeval niet uit te sluiten. De kans op het krijgen van kinderleukemie lijkt naar schatting met een factor 1,2 verhoogd te zijn bij kinderen die binnen ongeveer 50 meter van een bovengrondse elektriciteitslijn wonen. Volgens de Gezondheidsraad is er mogelijk ook een verband tussen magnetische velden en kinderen die een hersentumor krijgen, hoewel de aanwijzingen hiervoor minder sterk zijn. Ook zijn er aanwijzingen dat de straling uit transformatorhuisjes het risico op gezondheidsproblemen bij kinderen vergroot. Een kind per twee jaar zou leukemie, ofwel bloedkanker, ontwikkelen als gevolg van zulke elektromagnetische velden. Kinderen die CT-scans ondergaan, hebben ook een iets grotere kans op het krijgen van een hersentumor. Dat komt doordat zij worden blootgesteld aan straling op het hoofd. Het verhoogde risico komt neer op een extra hersentumor per jaar
Er is sprake van een verhoogd risico als kinderen langdurig worden blootgesteld aan straling. Het moet dan gaan om een periode van minimaal een jaar en gemiddeld 14 uur per dag. Het transformatorhuisje moet daarvoor bovendien dicht bij een school of woonhuis staan, meestal één tot zes meter. In Nederland staan naar schatting meer dan 100.000 transformatorhuisjes. Het is een feit dat elektromagnetische velden de volksgezondheid schaden. Om deze schade te voorkomen moeten alle mobiele telefoons en zendmasten in Nederland dan ook voldoen aan veiligheidseisen. De overheid werkt dan ook met zogenaamde blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.

“Studies bij mensen en dieren hebben uitgewezen dat mmWaves veranderingen in het lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen in de huid en de interne organen, kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en veranderingen in (…) de processen van weefselademhaling en stofwisseling. De mate van ongunstig effect van mmWaves was afhankelijk van de duur van de straling en individuele kenmerken van het organisme.”
Wanneer toegepast in technologie leidt dit tot: “veranderingen van de functies van het cardiovasculaire zenuwstelsel en andere systemen van het organisme, met de ontwikkeling van een karakteristiek complex van symptomen, die het mogelijk maken te spreken van een speciale nosologische vorm van ziekte — radiostralings-ziekte.”

In Rusland, andere Oostbloklanden en in China zijn maatregelen genomen omdat men het daar wetenschappelijk bewezen acht dat niet-thermische biologische effecten schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Op 10 februari 2015 werd in Frankrijk een wetsvoorstel over de beperking aan elektromagnetische straling aangenomen vanwege de gezondheidsrisico’s.
WiFi is verboden in ruimten waar kinderen jonger dan drie jaar verblijven. In klaslokalen waar kinderen verblijven ouder dan 3 jaar, moet apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. In Italië wordt al sinds 2012 (door de hoogste rechter) een verband gelegd tussen elektromagnetische straling en hersentumoren. Het parlement van Zuid-Tirol heeft de overheid in 2015 gemachtigd om draadloze netwerken op scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en andere publieke faciliteiten te vervangen door netwerken die minder straling uitzenden.
De rechtbank in Florence heeft in 2017 op vordering van de ouders van een leerling de onmiddellijke ontmanteling van routers en hotspots binnen een school bevolen. De rechtbank deelde de zorg dat voortdurende blootstelling
ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid van het kind, omdat het op school wordt blootgesteld aan een elektromagnetische soep en de bescherming van de gezondheid van een kind een grondwettelijk recht is.
De Italiaanse ministeries van Milieu, Volksgezondheid en Onderwijs moesten na een vonnis van 13 november 2018 van de rechtbank Lazio binnen zes maanden een voorlichtingscampagne starten over de risico’s voor de gezondheid van mobiele en draadloze telefoons en hoe deze op een juiste manier te gebruiken.
In 2018 kende de rechtbank te Ivrea aan een werknemer, die voor zijn werk vijftien jaar lang dagelijks drie tot vier uur zijn mobiele telefoon moest gebruiken, een uitkering toe van € 500,- per maand aan schadevergoeding. De hoger beroep rechter in Turijn heeft deze uitspraak inmiddels bevestigd.
Veel Italiaanse gemeenten weigeren 5G uitrol in de stad vanwege de wetenschappelijke tweeslachtigheid over de hiermee gepaard gaande gezondheidsrisico’s.

De huidige richtlijnen voor EMV-straling zijn gebaseerd op opwarming van het lichaam, terwijl de biologische (niet-thermische) effecten van straling volgens de groep een minstens even belangrijk effect heeft. Zo heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor de mens geclassificeerd. Epidemiologische studies naar EMV-effecten hebben sinds 1979 een verhoogde kans op leukemie aangetoond. De Gezondheidsraad negeert alle problemen en de internationale onderzoeken. Een groot onderzoek van onderzoeksinstituut National Toxicology Program, heeft een verband gevonden tussen de straling van mobiele telefoons en kanker bij ratten. Meer dan 2.500 ratten werden twee jaar lang, elke dag negen uur aan de straling blootgesteld. Uit het onderzoek bleek dat voornamelijk mannelijke ratten door de straling een grotere kans hadden om kanker te krijgen. De mogelijke gezondheidsgevaren door langdurig gebruik van mobiele telefoons worden door de Federal Communications Commission (FCC) al sinds 2010 erkent. De commissie adviseert een headset of oortjes in te doen bij het bellen met een mobiele telefoon. Tevens wordt aanbevolen de telefoon niet bij het lichaam te houden en de speakers aan te zetten, zodat de telefoon niet bij het hoofd hoeft te worden gehouden en zoveel mogelijk te appen of te sms-en in plaats van te bellen. De FCC adviseert ook, een telefoon aan te schaffen met een lagere SAR-waarde (specific absorption rate). Ook het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2011 de zendsignalen van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’ beoordeeld. De Nederlandse Gezondheidsraad is desondanks nog niet teruggekomen op haar conclusie dat er geen oorzakelijk verband is tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons. Een Italiaanse werknemer die vijftien jaar lang dagelijks drie tot vier uur zijn mobiele telefoon voor zijn werk moest gebruiken, heeft volgens de rechter recht op een overheidsuitkering omdat hij een hersentumor kreeg. Op zeker moment kreeg de man het gevoel dat zijn rechteroor dicht zat, waarna in 2010 een goedaardig gezwel werd ontdekt. Doordat bij de operatie ook zijn gehoorzenuw moest worden verwijderd, kan hij met zijn rechteroor nu niets meer horen. De rechter in Ivrea oordeelde dat hij door de gedeeltelijke doofheid voor 23 procent arbeidsongeschikt is geworden wat hem recht geeft op een maandelijkse uitkering van 500 euro. Voor het eerst erkent een rechtbank met deze uitspraak het verband tussen het gebruik van een mobiele telefoon en een hersentumor.

Ruim 180 academici uit 36 landen schreven een brandbrief naar de Europese Commissie en waarschuwen dat de precieze schadelijkheid van 5G-straling ook nog onduidelijk is. Er moet eerst meer onderzoek komen, stellen de wetenschappers, voordat het nieuwe netwerk wordt uitgerold, vooral omdat er dan vijf keer zoveel antennes nodig zullen zijn dan voor 4G.  In het najaar van 2019 werden de 700, 1.400 en 2.100 MHz-banden geveild. De golven op hogere frequenties kunnen veel meer data hebben, maar hebben minder bereik en dringen minder goed binnen in gebouwen.
In 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een brandbrief aan de Europese Unie. Zij menen dat de uitrol van 5G zal leiden tot een ‘enorme toename’ van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu’. De wetenschappers geven aan dat uit sommige onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen. Een groep Australische stralingswetenschappers legde een databank aan met studies over straling. In de 2266 onderzochte publicaties bleek in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de elektromagnetische straling van mobiele telefoons in 2011 geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De uitrol van 5G, die de Overheid een kleine miljard euro op moet leveren, zal voor heel veel meer antennes zorgen met een hogere frequentie met een korter bereik. Vanaf 2020 wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van veel nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook veel kleine antennes bij op bushokjes en dergelijke. Doordat het bereik van (korte) radiogolven op de voor 5G bestemde (hogere) frequenties veel korter is, zullen (heel) veel meer antennes nodig zijn om een dekkend 5G veld te creëren. Dit zal leiden tot antennes op een afstand van 100 tot 150 meter van elkaar. In bebouwde binnensteden op nog kortere afstand. Vodafone startte 28 april 2020 als eerste met 5G in de Randstad en delen van Noord-Brabant. Uiterlijk eind juli volgt dde rest van Nederland. Vodafone doet dit door zijn bestaande 4G-frequenties met spectrumdelen  óók voor 5G te gebruiken. De mobiele masten waren vooraf al voorzien van  netwerkapparatuur die voorbereid is op de komst van 5G.

Stichting Stop5GNL heeft op 25 februari de Nederlandse staat op 21 april gedagvaard en kreeg op 25 mei 2020 ongelijk. Stop5GNL startte het kort geding om te proberen de uitrol van 5G te stoppen, totdat er meer zekerheid was over het wel of niet schadelijke effect op de volksgezondheid. Stop5GNL verzette zich tegen de door gedaagde, de Staat, voorgenomen c.q. gefaciliteerde ‘uitrol’ van de vijfde generatie mobiele netwerken (5G), omdat door of namens de Staat onvoldoende (deugdelijk) wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de (schadelijke) gezondheidseffecten daarvan, terwijl uit (o.a.) vele onafhankelijke wetenschappelijke studies overtuigende aanwijzingen blijken voor ernstige en blijvende gezondheidsschade. Stop5GNL vordert een verbod tot – vereenvoudigd aangeduid – uitrol van 5G en medewerking daaraan totdat uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hiermee geen reële gezondheidsrisico’s gepaard gaan. Gezien de ‘ingewikkeldheid’ van de materie nam de Haagse kortgedingrechter extra tijd om zijn oordeel te vormen. Op maandag 25 mei was de uitspraak. De Staat baseert haar beleid op advies van veel deskundige partijen, controleert of de straling binnen de limieten blijft, grijpt in als de straling boven die limieten komt en grijpt in als er wel gezondheidsrisico’s zijn binnen de limieten die nu als veilig worden gezien. In zoverre is de bouw van het 5G-netwerk niet volstrekt onomkeerbaar, zei de rechter. En daarom besloot hij geen verbod te geven op de frequentieveiling en de uitrol van het 5G-netwerk.
Stop5GNL vindt dat de overheid ‘zich verschuilt achter richtlijnen die geen bescherming bieden tegen schadelijke effecten’. De richtlijnen zijn volgens de stichting ‘verouderd’ en ze zouden geen rekening houden met effecten op middellange en lange termijn. Omdat echter de limieten die zijn vastgesteld door ICNIRP, een instituut dat gespecialiseerd is in de effecten van straling, kort geleden nog zijn aangescherpt had de rechter niet de indruk dat het slechts gaat om een papieren werkelijkheid.

Na een golf van brandstichtingen in Groot-Brittannië werd er van maart tot en met december 2020 bij tweeendertig 5G antennes in Veldhoven, Liessel, Beesd, Rotterdam (2), Rijswijk (Gld)(3),Tilburg, Nuenen, Oudenbosch (2), Almere (2), Spijkenisse, Amsterdam, Vlissingen, Uden, Dronten, Waddinxveen, Swifterband, Groningen, Standdaarbuiten, Den Haag (2), Roermond, Maasbree, Roosendaal en Himsterfinnen brand gesticht. In Groningen en Himsterfinne (13/12) mislukte de brandstichting met aangestoken verfbussen door tijdige ontdekking. Ook in Pelt (België), Italië en in het Verenigd Koninkrijk moesten zendmasten er aan geloven.  Bij één van de brandstichtingen werd de tekst ’Fuck 5G’ op de zendkast geschreven. Voor de branden in Groningen, Dronten en Maasbree werden vijf arrestaties verricht, maar de overige brandstichtingen  bleven nog onopgelost. Op 10 april werden vier verdachten aangehouden uit Groningen, Swifterbant en Dronten die in hun eigen regio’s de branden hebben gesticht. De vijfde verdachte komt uit Veldhoven. Hij wordt verdacht van het stichten van twee branden in zijn woonplaats. Een zesde verdachte komt uit Beringe en wordt verdacht van brandstichting in Maasbree. Een Britse dader kreeg een gevangenisstraf van drie jaar. De 47-jarige man bekende een zendmast in de plaats Kirkby in brand te hebben gestoken, nadat hij op internet had gelezen dat de uitrol van het nieuwe mobiele 5G-netwerk zorgde voor verspreiding van het virus. De mast die hij in brand had gestoken, was elf dagen niet operationeel en liep een schade op van tussen de 11 en 17.000 euro. De man was al 29 keer eerder veroordeeld voor andere zaken, onder meer voor het bezit van een vuurwapen en mishandeling. In Rijswijk, in Gelderland, is begin september opnieuw brand ontstaan in een zendmast. Het is de derde keer dat dat gebeurt bij deze mast. In april en in juni, werd ook brandgesticht bij deze mast. De brandstichting volgde kort op de verklaring van de Gezondheidsraad dat het wetenschappelijk gezien niet helemaal uit te sluiten is dat de straling van het netwerk gevaarlijk is. Ruim 3,5 miljoen Fransen in de regio Marseille zaten begin december 2020 ook enige dagen zonder radio, tv en mobiele telefonie na een brandstichting in de zendmast op de top van de Grande Etoile. De aangestoken brand in de technische ruimte van de zendlocatie richtte veel schade aan. de meest recente brandstichting was 21 februari 2021 in Enschede. Er zou een poging zijn gedaan om de elektronica van de zendmast aan de Thomas de Keyserstraat in brand te steken maar de brand werd al nel geblust. Tegen een 32-jarige dader uit Roggel is 10 maart 2021 een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist voor het in brand steken van de zendmast langs de A67 in Maasbree. maar hij werd slechts veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een taakstraf van 240 uur. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan telecomproviders KPN en T-Mobile.

In januari 2021 protesteerden ruim tweehonderdvijftig mensen op de Dam in Amsterdam tegen het nieuwe 5G-netwerk. De mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo die de plaatsing van antennes afstemt met overheden hebben te maken met militante protestgroepjes die uit alle macht proberen de plaatsing en uitvoering van 5G tegen te houden. Bij vliegbasis Leeuwarden werd een poging van een 42 jarige man om 5G netwerkpalen te verwijderen verijdelt. In januari 2020 waren er op de Dam in Amsterdam zo’n 100 betogers tegen G5 op komen dagen. In maart heeft de onderzoekscommissie van de Europese Commissie, de European Parliamentary Research Service (EPRS), in een briefing geconcludeerd dat diverse studies suggereren dat 5G de gezondheid van mensen dieren, insecten, microben en planten zal aantasten en dat een voorzichtige aanpak geboden is, aangezien 5G een niet onderzochte technologie is. Stop5GNL heeft publiekelijk afstand genomen van de brandstichtingen en in de dagvaarding van het kort geding komt het woord corona niet voor. Stop5GNL baseert zich op officiële documenten, zoals het ­Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onderzoek van het Amerikaanse ministerie van volksgezondheid en uitingen van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad heeft ondertussen géén bewijs gevonden dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid maar dat het wél waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-straling samenhangt met ‘veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen en dat het niet bekend is of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid’. Omdat de hoge frequenties nooit eerder zijn gebruikt is er echter geen wetenschappelijk onderzoek over beschikbaar, schrijft de Gezondheidsraad. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat er een verband is tussen blootstelling aan deze frequenties en kanker, vruchtbaarheid bij mannen, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. Toch is de kans daarop klein. Het is wetenschappelijk gezien namelijk ook niet helemaal uit te sluiten dat de straling van het netwerk gevaarlijk is, aldus de Gezondheidsraad.

Smartphones

China heeft Zuid-Korea in 2019 verslagen als grootste leverancier van smartphones. Samsung met 300 miljoen verkochte toestellen en Huawei met 240 miljoen toestellen blijven de grootste smartphoneleveranciers, maar waren in 2020 daarom ook de grootste verliezers. Huawei groeide ondanks de boycot en de handelsoorlog tussen de VS en China. Het aantal verkopen in het westen daalde, wel, maar in China stegen deze juist, doordat Apple toestellen werden vervangen door die van Huawei. Samsung heeft in 2019 al 6,7 miljoen Galaxy 5G-smartphones verkocht.

Apple staat op de derde plaats en zag de omzet alleen stijgen door de groeiende verkoop van accessoires en wearables zoals AirPods en de Apple Watch en de dienstverlenende activiteiten.

Met een gemiddelde prijsdaling van 12,1 procent staan smartphones boven aan de lijst van goedkoper geworden producten en diensten. Telefoondiensten staan met een daling van 4 procent op de vijfde plaats.

Apple levert sinds de iPhone 12 op de markt is er geen stekkerblokje meer bij, omdat het zorgt voor kleinere doosjes, waardoor er meer iPhones verscheept kunnen worden. Ook zou het minder belastend voor het milieu zijn.

Alcatel

Alcatel maakt middenklasse toestellen van 199 euro met voor dat geld redelijk goede specificaties.

Apple

Hackers ontdekten een nieuw lek in iOS 9. Securitybedrijf Zerodium betaalde 1 miljoen dollar voor het vinden er van en dreigt de verkregen knowhow door te verkopen. Door gebruikers te besmetten met een geïnfecteerde internetpagina wordt toegang verkregen tot de iPhone of iPad. Het bedrijf moet wellicht voor ruim 7,3 miljard euro nabetalen aan achterstallige ontweken belastingen. Wanneer de Europese Commissie besluit dat Apple alsnog met afrekenen dat moet alsnog 12,5 procent over de 64,1 miljard dollar naar het buitenland doorgesluisde omzet over de periode 2004 en 2012 afgerekend moeten worden.

Apple werd veroordeeld om bijna 565 miljoen euro te betalen voor het schenden van vier patenten van Virnet m.b.t. FaceTime, iMessage en VPN-software. Apple gaat in hoger beroep. Het concern heeft vanwege fiscale redenen 12 miljard dollar aan obligaties uitgegeven voor de financiering van een aandelen inkoopprogramma en de uitkering van dividend. Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc investeerde meteen 1 miljard. iPhone’s hebben vaker met problemen te kampen dan Android smartphones. 65% van alle iPhone’s met een probleem werden geteisterd door frequent crashende apps. Apple moet volgens een besluit van de Europese Commissie 13 tot 14,5 miljard dollar belasting naheffing aan Ierland nabetalen vanwege omstreden belastingdeals die werden gemaakt. De Ierse overheid is het niet met de naheffing eens, maar het betekent voor het land wel een forse meevaller want het bedrag staat gelijk aan een kwart van de begroting van dit jaar. Voor de VS betekent het echter een strop want de naheffing is daar aftrekbaar van de belasting. Leverancier Qualcomm zet Apple al sinds begin 2017 onder druk met te dure licenties en hiervoor lopen verschillende rechtszaken. Qualcomm beschuldigd Apple van het stelen van licenties en wilde zelfs de import van Iphones met Intell chips laten verbieden. Apple gebruikt dit jaar daarom geen iPhone-modems meer van Qualcomm en is overgestapt naar Intel, die nu nog de enige leverancier is voor de iPhones die dit jaar verschijnen. Apple zal mogelijk pas weer zaken doen met Qualcomm wanneer er consessies worden gedaan in de lopende rechtszaken. Ook Blackberry is het machtsmisbruik van Qualcomm zat en wist via de rechter al een schadevergoeding te krijgen van 841 miljoen. De Europese Commissie verdenkt Qualcomm er van dat ze tussen 2009 en 2011 chips voor in onder meer mobiele telefoons onder de kostprijs heeft verkocht om Intel buitenspel te zetten. Qualcomm kreeg voor die verboden prijsafspraken met Apple in januari al een boete van bijna een miljard euro opgelegd. Qualcomm is in beroep gegaan. Door alle tumult en de bijkomende problemen met de handelsoorlog tussen China en de VS ging de broodnodige overname van NXP voor 44 miljard dollar ook niet door.  De Chinese autoriteiten geven geen toestemming. Qualcomm moet NXP nu 2 miljard dollar betalen ‘break-upfee‘ betalen. Apple ontwikkeld nu zelf een 5G modem, maar Qualcomm heeft wel al een voorsprong en heeft al een eigen chip en de bijbehorende mini antennes hiervoor. Apple heeft Intell al laten weten geen 5G-modems te zullen afnemen voor iPhones die uitgebracht worden in 2020. Intel zou dan ook gestopt zijn met de verdere ontwikkeling van het 5G-modem met de naam Sunny Peak. De supersnelle varianten van 5G modems zullen afhankelijk zijn van millimetergolf, een type frequentie dat nog niet eerder op mobiele apparaten is gebruikt omdat het een kort bereik heeft, niet goed doordringt in de wanden en een complexe antenne vereist. Qualcomm is echter van plan om dat te veranderen met vier kleine mmWave-antennes per toestel. Apple kondigde 10 september 2019 de iPhone 11 en 11 Pro aan en dit zijn nu de best verkochte smartphones. De nieuwe iPhone 11 volgde de iPhone XR. Apple leverde in 2019 zo’n 78,4 miljoen smartphones. De beurswaarde van Apple heeft in augustus 2020 een magische grens doorbroken en is op de beurs 2000 miljard dollar waard. Apple wil dit jaar nog ten minste 75 miljoen 5G iPhones laten fabriceren en denkt dit jaar zo’n 80 miljoen iPhones te kunnen verschepen. De lancering van vier nieuwe iPhone-modellen is voor oktober gepland. Dan zullen er vermoedelijk ook nieuwe een Apple Watch en iPad Air gepresenteerd worden.

Blackberry

TCL stopt per 31 augustus 2020 de productie van Blackberry telefoons. Een omzetdaling van ruim 30% veroorzaakte eerder al het ontslag van 200 werknemers in Canada en de VS. Het eigen mobiele besturingssysteem heeft net als dat van Nokia nooit echt aangeslagen en werd niet langer voortgezet. In Pakistan werden alle activiteiten gestaakt omdat de Pakistaanse overheid inzage eist in de verschillende communicatiediensten. Het is de Pakistaanse overheid vooral om de BlackBerry Enterprise Services (BES) te doen, waarmee bedrijven communicatie van, naar en tussen werknemers compleet afgeschermd konden laten plaatsvinden.  De omzet in het tweede kwartaal van 2016 daalde naar 334 miljoen dollar er was een nettoverlies van 372 miljoen dollar. Het marktaandeel van Blackberry was slechts  0,0481 procent.

Blackberry produceerde nog maar enkele nieuwe modellen per jaar en schakelde daarbij pas laat over op besturingssysteem Android. De drie nieuwe midrange toestellen werden gefabriceerd door TCL .

Blackberry specialiseerde zich steeds meer in beveiligde mobiele telefoon oplossingen en heeft voor 425 miljoen dollar Good Technology geïntegreerd waarmee de veiligheid en privacy van het het hele systeem gewaarborgd wordt. De ceo van BlackBerry John Chen geeft toe dat de Canadese politie in het bezit is van een master-key van BlackBerry waarmee de Royal Canadian Mounted Police alle pin-to-pin-berichten tussen toestellen kan lezen. De BlackBerry Enterprise Service was nooit betrokken en blijft volgens hem ondoordringbaar zonder achterdeurtjes. BlackBerry weigerde ook om de Pakistaanse veiligheidsdiensten toegang te geven tot de BES-servers.

BlackBerry heeft de veiligste mobiliteitsoplossingen van de wereld en bezit meer dan 70 overheidscertificaten en goedkeuringen. Het BlackBerry 10-platform is de eerste mobiele oplossing met de Full Operational Capability (FOC) certificering om te kunnen werken met netwerken van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Good is het enige bedrijf dat is gecertificeerd als Common Criteria Evaluation Assurance Level 4 Augmented (EAL4) voor mobiele samenwerking op zowel iOS en Android. Dit is het hoogste certificeringsniveau internationaal erkend onder het Common Criteria-programma en wordt wereldwijd beschouwd als de kwaliteitsstandaard voor de afhandeling van gevoelige gegevens bij de overheid. BlackBerry is dan ook in gebruik bij alle G7-overheden, 16 van de G20-regeringen, de grootste internationale banken en advocatenkantoren, gezondheidszorg, beleggingsdiensten en bij grote olie- en gasbedrijven. BlackBerry verwacht door de aankoop van Good Technology een extra omzet van 160 miljoen dollar in het eerste jaar.

De operationeel directeur van een bedrijf die winkels van de Amerikaanse provider Verizon leidde kreeg vijf maanden gevangenisstraf, vijf maanden huisarrest en een boete van 76.000 dollar vanwege het verkopen van geheime informatie over de verkopen van Blackberry-toestellen aan een analist van de firma Detwiler Fenton. De analist publiceerde deze informatie waardoor het aandeel van Blackberry op de beurs 7 procent daalde.

Ericsson

Het Zweedse Ericsson is van plan om te reorganiseren en drieduizend tot vierduizend medewerkers te ontslaan vanwege tegenvallende omzetten. Op de Helmondse Automotive Campus gaat Ericsson KPN helpen bij het testen van 5G ultra low latency. Een oplossing waarmee auto’s bijna realtime met andere voertuigen of verkeerslichten en matrixborden kunnen communiceren.

Google

Google heeft sinds 2008 in totaal 31 miljard dollar omgezet met Android en verdiende zo’n 22 miljard dollar door advertenties, mediaverkopen en apps. Google kan van de Europese Commissie een recordboete van 4,3 miljard euro tegemoet zien, omdat ze telefoonfabrikanten dwingen om Google-apps te installeren als ze het ook door Google gemaakte besturingssysteem met hun telefoons meeleveren. Naar verwachting zal Brussel Google ook sommeren aanpassingen door te voeren bij zijn Android-diensten. In 2017 kreeg Google een boete van  2,4 miljard euro van Brussel vanwege marktmisbruik bij zoekresultaten rond onlineverkopen.

Ondanks dat het Android besturingssysteem van Google slechter beveiligd is dan het iOS van Apple groeit deze nog steeds en heeft het een marktaandeel van ruim 81 procent. Meer dan twee miljard apparaten wereldwijd draaien inmiddels op Android en dit is zakelijk blijkbaar ook het beste smartphone platform want het besturingssysteem staat op tweederde van de verkochte zakelijke smartphones terwijl het Microsoft OS op de derde plaats staat. Ondanks dat steeds meer gebruikers overstappen op het iOS van Apple is Android nog steeds de grootste in de vijf grote Europese markten. Na de ernstige Stagefright-bug is er een nieuw lek genaamd Certifi-gate. Het lek zorgt voor misbruik van de beveiligingscertificaten die worden gebruikt bij de remote support-functies van Android. Via de remote functie kan een hacker alles bekijken en zelfs de controle overnemen. Rick Osterloh gaat de nieuwe hardwaretak leiden.

HTC

HTC kwam in 2008 als eerste met een Android os op de smartphone. Sinds 2011 gaat het echter bergafwaarts. De One M9 was voor veel mensen te duur en kwalitatief minder dan de concurrerende smartphones.

Huawei

Vanuit de Amerikaanse Senaat worden er al sinds 2012 zorgen geuit over de relatie tussen de Chinese overheid en Huawei en twijfelen hoe veilig het is dat Huawei meebouwt aan het nieuwe 5G-netwerk in Nederland. De angst voor spionage door de Chinese overheid komt voornamelijk door de mogelijke invloed van de Chinese overheid, terwijl het toch een private onderneming is, die 100 procent eigendom is van het eigen personeel en volledig autonoom opereert. Omdat de Chinese Communistische Partij zijn greep op de economie aan het uitbreiden is en er in elke onderneming met meer dan 250 werknemers verplicht een partijfunctionaris in het bestuur of op een belangrijke post zit ontstaat er angst voor spionage. Maar deze functionaris heeft geen enkele operationele zeggenschap. Netwerkapparatuur wordt afgeleverd bij de netwerkbeheerders inclusief alle sleutels en wachtwoorden. Vanaf de levering heeft Huawei geen toegang meer tot de netwerken. Het bedrijf heeft ook onbeperkt toegang gehad tot de klantgegevens van miljoenen Telfort-abonnees en had in de klant- en facturatieomgeving van Telfort verschillende mogelijkheden geïnstalleerd om die gegevens ook daadwerkelijk binnen te halen. Het systeem hield niet bij hoe vaak en door wie de data daadwerkelijk werden ingezien. Uit een onderzoek van KPN bleek wel dat een van de methoden “regelmatig” werd gebruikt. Huawei en het Chinese telecombedrijf ZTE hebben in China zo’n 80 procent van de markt in handen en het bedrijf loopt vooruit op de technologische ontwikkelingen van de 5G-netwerken, omdat daar al 10 jaar aan gewerkt wordt. In China zijn de netwerkbeheerders in staatshanden en in het Verenigd Koninkrijk is daarom druk om Huawei te passeren net als in de VS, Australië en Nieuw-Zeeland het geval is. In Nederland voert het kabinet de discussie over 5G achter gesloten deuren met de netwerkbeheerders. Huawei wordt daarin niet gehoord of betrokken. De 5G frequentieveiling is in juni. Huawei heeft  zijn eigen besturingssysteem HarmonyOS gepresenteerd en maakte bekend dat producten vrij snel op het besturingssysteem overgezet kunnen worden. In China zal het besturingssysteem HongmengOS heten. Huawei is na Samsung de grootste leverancier. Huawei Technologies Co. Ltd. is een Chinees fabrikant die in 1987 werd opgericht is nu de derde smartphonefabrikant ter wereld. Huawei werkt met meer dan honderd mensen de derde smartphonefabrikant ter wereld, werkt aan een digitale assistent met stembediening. Het moet een concurrent van Siri van Apple, Alexa van Amazon en de Assistant van Google worden. Volgens Samsung werd inbreuk gemaakt op patenten bij de Mate 8 en een aantal Honor-smartphones. Samsung is naar de rechter gestapt en eist 21,9 miljoen euro van Huawei en een verbod op de verkoop van deze modellen. Enkele maanden eerder waren de zaken omgedraaid en stapte Huawei naar de rechter omdat Samsung 4G-technieken, besturingssystemen en gebruikerssoftware met patenten van Huawei zou hebben gebruikt. De CFO van Huawei, Wanzhou (Sabrina) Meng is begin december 2018 in Vancouver Canada gearresteerd, waarschijnlijk vanwege het overtreden van sancties tegen Iran. Wanzhou wacht nu op uitwijzing naar de VS. Huawei wordt tevens verdacht van bedrijfsspionage en digitale inbraken. De VS vermoeden een directe link met de Chinese overheid omdat de oprichter en ceo Ren een ex legerofficier is. In de Verenigde Staten mogen de nationale telefoonmaatschappijen geen apparatuur van Huawei meer gebruiken. Ook Australië en Nieuw-Zeeland hebben Huawei en andere Chinese leveranciers de toegang geweigerd. British Telecom zou ook van Huawei af willen. Nederland heeft wel apparatuur van Huawei. Zowel het 3G- als het 4G-netwerk draaien op apparatuur van hen. Voor de aanleg van het 5G-netwerk, zijn er wel Kamervragen gesteld. Dit najaar moet bekend worden of Huawei de apparatuur mag leveren voor het 5G-netwerk in Nederland.

LG

Het Zuid-Koreaanse LG was de op twee na grootste smartphonefabrikant ter wereld, maar leed de afgelopen vijf jaar 3,7 miljard euro verlies. Het marktaandeel zakte naar 1,7 procent.  LG Juno Cho is de directeur en CEO van de mobiele tak binnen het bedrijf. Hij leidt de afdeling Home Appliances & Air Solutions Leiden en Koo Bon-joon blijft CEO van LG Corp en nauw samenwerken met de twee. LG Mobile heeft in 2019 zo’n 776 miljoen euro verlies gemaakt met de verkoop van smartphones en wil daarom van de mobiele tak af, maar heeft daar tot dusver niemand voor kunne interesseren. Onderhandelingen met mogelijke overnamekandidaten als Volkswagen en het Vietnamese Vingroup liepen op niets uit. Wellicht zullen er dus de komende tijd geen LG-smartphones meer gemaakt worden. Een herstructurering wordt op dit moment nog afgerong. De geplande oprolbare telefoon gaat waarschijnlijk niet door. Er vindt in april 2021 een vergadering van aandeelhouders plaats.

Microsoft

De vierde plek is voor Microsoft, “formerly known as Nokia” waarvan de verkoop volledig is ingestort. In Finland bij Microsoft Mobile werden alle banen bij de voormalige Nokia marketing afdeling geschrapt. In 2015 verdwenen er ook al 2.300 banen in Finland en werd de productietak van Lumia toestellen gesloten. Microsoft schrapt de komende twaalf maanden opnieuw ongeveer 2,5 procent van het personeelsbestand, dat zijn 2.850 banen. Microsoft bleef zitten met een grote onverkochte voorraad. Microsoft moest dan ook 6,9 miljard afschrijven op de in 2013 verworven Nokia smartphone-divisie, 7.800 banen in de smartphone divisie schrappen en de productie in China stopzetten en gaat daarnaast dit jaar nog eens 1.850 extra arbeidsplaatsen schrappen. Microsoft neemt hierbij een buitengewone last op van 950 miljoen dollar, onder meer voor reorganisatie- en ontslagkosten.

Microsoft sloot de voormalige Nokia telefoonfabriek in Salo en ontslaat 2.300 medewerkers in Finland. Er blijven in Finland twee fabrieken draaien in Epsoo en Tampere. Net voordat de nieuwe Lumia’s met Windows 10 er komen is een importverbod van de Lumia’s in hoger beroep ongeldig verklaard. Interdigital, een bedrijf dat 3G-patenten bezit, beschuldigde in 2007 Nokia en nu dus Microsoft dat patenten van het bedrijf werden geschonden. Windows 10 is gebouwd om op de mobiel dezelfde ervaring te bieden als op de computer. Dankzij het framework Universal Apps for Windows hoeven ontwikkelaars slechts één app te maken voor zowel smartphone, desktop als Xbox One. Het aantal apps was en blijft het grootste probleem van Microsoft. Vrijwel alle populaire toepassingen die via een app te bedienen zijn hebben alleen een app voor iOS en Android. HP gaat zijn nieuwe Elite x3 daarentegen wel op Windows 10 laten draaien. In de nieuwe Elite x3 komen een 16-megapixelcamera, een vingerafdrukscanner en een irisscanner. Microsoft heeft weliswaar 105 miljard op de balans staan maar maakt 25 procent minder winst. Inmiddels worden er weer Nokia-telefoons gemaakt door het Chinese HMD Global, die een licentie afgesloten heeft om het Nokia-merk te mogen gebruiken. Microsoft wil nog wel het netwerk van Nokia overnemen.

Motorola

De merknaam Motorola staat niet meer op de telefoons. Motorola is sinds 2014 van Lenovo. Het merk Moto zal worden gebruikt op de duurdere smartphones en het logo met de letter M blijft wel bestaan, maar in combinatie met Lenovo. De budget-telefoons heten voortaan Vibe. Motorola blijft wel bestaan als bedrijfsdivisie.

Nokia

Nokia werd in 2013 verkocht aan Microsoft met het voorbehoud dat ze zelf tot 2016 geen smartphones meer zouden verkopen. Nu het einde van deze termijn nadert gaat Nokia weer verder waar het gebleven was maar dan wel met Android als Operating System. Begin augustus 2015 werd ook HERE voor 2,8 miljard euro verkocht aan autofabrikanten Audi, BMW en Daimler. Nokia schrapte bij de overgebleven activiteiten 1.300 banen in Finland, 166 in Antwerpen, in Duitsland 1.400 en in Frankrijk 400. In totaal zou het gaan om 10.000 tot 15.000 banen in 30 landen die gaan verdwijnen. De nieuwe eigenaar is HMD Global opgericht door voormalige Nokia-topmensen samen met Foxconn-dochter FIH Mobile.

Oneplus

One plus 6T en One plus 7 zijn de nieuwste smartphones die beschikken over extra werkgeheugen. In de praktijk werken de toestellen minder goed dan vergelijkbare smartphones. Mercedes Benz ondersteund de One Plus niet waardoor een koppeling via bluetooth de nodige problemen heeft. OnePlus wil binnenkort een betaalbare smartphone op de markt brengen van circa 200 dollar (168 euro). De 6.000 mAh-accu  zou, volledig opgeladen,  met een 720p-scherm van 6,52 inch een batterijduur van twee dagen moeten hebben. Het toestel wordt voorzien van een Snapdragon 460-processor en heet in de ontwikkelfase ‘Clover’

Oppo

Oppo is een rijzende ster en is na de oprichting in 2004 als producent van mp3- en 4 players sinds 2008 met Android Smartphones op de markt en verkoopt inmiddels in 22 landen. Naar verwachting komt Oppo binnenkort met de Find 9

Samsung

Samsung heeft 9 juli 2018 ’s werelds grootste fabriek voor mobiele telefoons in de wereld geopend in een buitenwijk van de Indiase miljoenenstad Delhi. Er kunnen 120 miljoen toestellen per jaar worden gemaakt. Samsung gaat ook een kleine 16 miljard euro investeren in een verhoogde chipproductie. Samsung heeft een beurswaarde van 200 miljard dollar. Vooral in China is er een behoorlijke concurrente met Apple in het duurdere segment en van Xiaomi en Huawei met de goedkopere toestellen. Samsung is een belangrijke leverancier van schermen en geheugenchips aan andere leveranciers van smartphones en gaat de amoled-technologie ook inzetten voor de nieuwe iPhones, in plaats van het huidige lcd-scherm. LG en Samsung zijn de grootste producent van amoled schermen.

De Consumentenbond wil via de rechter Samsung dwingen om bezitters van een Android-smartphone tot minimaal twee jaar na aankoop te laten voorzien van updates en nieuwe besturingssystemen en meer transparantie te laten geven over het updaten. 82 procent van de door de bond onderzochte Samsung-toestellen bleek in de twee jaar na introductie niet te zijn voorzien van de nieuwste Android software. Samsung wil alleen de duurdere toestellen die afgelopen twee jaar zijn uitgebracht maandelijks een veiligheidsupdate geven. Samsung stelt dat ze als eerste telefoonfabrikant in Nederland gedetailleerd vermeldt tot wanneer een bepaald model software-ondersteuning krijgt en dat twee derde van de toestellen die sinds juli 2013 zijn uitgebracht, een volledige veiligheidsupdate hebben gekregen. Samsung zou overwegen voor al zijn producten over te stappen op het eigen besturingssysteem Tizen en komt nu ook met een eigen Bixby spraakassistent die is gebaseerd op technologie van Viv Labs, het bedrijf dat in 2016 door Samsung werd overgenomen en waarvan de oprichters in het verleden werkten aan Siri van Apple. Bixby zit op de Galaxy S8.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de schadevergoeding voor de patentschending van Apple van bijna $400 miljoen geschrapt. Het hof besloot dat een patentschender niet per se de volledige schade hoeft te vergoeden. Apple ging meermalen naar de rechter omdat Samsung voor zijn Galaxy-smartphones het ontwerp van de iPhone had gekopieerd. Vier jaar geleden werd Samsung veroordeeld tot een schadevergoeding van $1 miljard. Dat is in hoger beroep dus nu teruggebracht tot $548 miljoen.

Er is twaalf jaar celstraf geëist en 5 jaar gegeven aan de topman en vice-voorzitter Jay Y. Lee, die terecht stond voor onder meer omkoping van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. De 49-jarige Lee zit al sinds februari in bewaring. Naast omkoping loopt er ook een aanklacht wegens verduistering.

Sony

Sony’s omzet van de mobieltjes divisie daalt/ Sony verlaagde de outlook van een geschatte 30 naar 27 miljoen stuks en heeft een CEO voor de mobiele divisie aangesteld om kosten te besparen.

VIVO

Het Chinese VIVO Electronics Corp maakt Android smartphones met maar liefst 6GB RAM. (Vivo Xplay 5 ) De lagere segement Android Smartphone producent komt uit Dongguan, Guangdong, China. Het succes is te danken aan de goede omzet in Indonesië sinds 2014. Vivo is opgericht in 2009 als een sub-merk van BBK Electronics en is gespecialiseerd in HIFI.

Wiko

Een opkomend merk is Wiko die met een “French touch” een eigen identiteit wil uitstralen met in dit jaar twaalf verschillende modellen. Wiko verwacht tussen de 40.000 en 50.000 smartphones te kunnen verkopen en wil in 2016 vijf procent van de totale markt veroveren. De Wiko toestellen kosten tussen de 59 en 349 euro. In Frankrijk heeft het merk al 17 procent van de smartphonemarkt in handen en in België 5 procent.

Xiaomi

Het Chinese Xiaomi dit jaar gaat naar de beurs. Zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley begeleiden de notering met een geschatte beurswaarde van $100 miljard.

Providers

Ook de markt voor mobiele telecomdiensten krimpt nog steeds. In 2016 wordt circa 4 procent minder omzet gemaakt met mobiel bellen, sms’en en datadiensten. In 2015 kromp deze makt ook al met ruim 3 procent. De komende jaren wordt een gemiddelde jaarlijkse omzetdaling verwacht van 1,5 procent. De jaaromzet zou in 2010 uitkomen op circa 4,6 miljard euro. Telfort en Hollandse Nieuwe zagen hun klantenbestand in het derde kwartaal teruglopen naar 6,6 miljoen.

KPN

KPN biedt steeds meer combi-pakketten aan met bijvoorbeeld gratis online bellen of een abonnement op Spotify. Onlangs werden Youtube en Netflix apps aan het interactieve TV-aanbod toegevoegd. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat KPN concurrenten op de telecommarkt toegang moet blijven bieden tot het vaste koper- en glasvezelnetwerk. Er is een stijgend aantal abonnees en het marktaandeel groeide van 42 naar 44 procent. Op termijn wil KPN het belang in het Duitse deel van Telefónica afbouwen. KPN heeft een zaak tegen een vorig jaar door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgelegde boete van 2 miljoen euro verloren. De boete werd gegeven vanwege het plichtsverzuim om concurrenten vooraf te informeren over de glasvezeldiensten die het aanbood aan eigen klanten. De concurrentie kreeg hierdoor geen kans om een vergelijkbaar aanbod te doen. KPN gaat in beroep. Naast deze boete kreeg KPN eerder ook al een boete van 6 miljoen euro voor vergelijkbare misstanden in de ISDN Lijnbewaking in 2009-2013. Deze bezwaarprocedure loopt ook nog steeds. KPN heeft zijn Belgische dochterbedrijf Base verkocht aan Telenet voor ruim 1,3 miljard euro. Aandeelhouders kunnen 0,28 euro per aandeel tegemoet kunnen zien uit de opbrengst van de deal plus uit de verkoop van aandelen Telefónica Deutschland.

NLE

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) is sinds 17 oktober nu ook telecomaanbieder en is hiermee de eerste onafhankelijke energieleverancier in Nederland die deze stap maakt. NLE koopt de diensten in bij KPN en verkoopt deze goedkoper door dan de andere grote telecompartijen. NLE wil de komende vijf jaar ongeveer een half miljoen ‘alles-in-één’-telecomklanten binnen halen.

T-Mobile Nederland

Uit de cijfers van moederbedrijf Deutsche Telekom bleek dat er een leegloop gaande was en het belang in het Britse EE verkocht moest worden. T-Mobile raakte maar liefst 85.000 abonnees kwijt en probeerde wanhopig om bestaande abonnees vast te houden door per verlengende klant 126 euro aan marketing te besteden. Het bedrijf verloor in een jaar tijd 588 duizend klanten. 226 duizend klanten werden vorig jaar verkocht aan Simpel. T-Mobile presteerde het slechtst van alle providers. T-Mobile Nederland heeft in het tweede kwartaal van 2019 na de overname van de Nederlandse activiteiten van Tele2 de omzet met 44 procent zien groeien naar 458 miljoen euro, vergeleken met dezelfde periode in 2018. T-Mobile wil in 2020 een landelijk dekkend geactiveerd 5G-netwerk hebben, zodra de eerste frequentieveiling is gehouden.

VEON

VEON is de op vijf na grootste mobiele netwerkoperator in de wereld met circa 200 miljoen klanten. Enkele merken van VimpelCom zijn Beeline, Kyivstar, Wind, Djezzy en Mobilink. Het bedrijf ontstond in 2009 als fusie tussen het Russische OJSC VimpelCom. VEON heeft een omzet van circa 8,9 miljard waarvan het meeste wordt gerealiseerd in Rusland, Pakistan, Algerije en Italië. Begin 2017 is de naam gewijzigd in VEON. VimpelCom had al een notering aan de Nasdaq, veranderde van naam en kreeg ook een notering op Beursplein 5.

Vodafone

Vodafone Group PLC (VOD.LN) heeft een marktaandeel van ruim 33 procent. Het Britse telecomconcern moest zo’n dertienhonderd banen schrappen in Spanje in verband met het overnemen van Ono voor 7,2 miljard euro. Vodafone heeft dan inclusief Ono zo’n zesduizend werknemers in Spanje. Wereldwijd liepen de opbrengsten met 5,5 procent terug naar 13,5 miljard euro. Vodafone en Liberty Global (Ziggo), fuseren de Nederlandse activiteiten. Vodafone wil in Europa 15% van alle niet Nederlandse winkels sluiten, ruim duizend stuks waarna er zo’n 6700 winkels overblijven. Daarnaast komen er zo’n 50 extra winkels op betere locaties bij.
Vodafone fuseerde met Ziggo en verkocht de afdeling voor vaste telefoonlijnen, internet en tv-diensten (Vodafone Thuis) aan T-Mobile Nederland. Deutsche Telekom, Tele2, M7 Group, Fiber Nederland en De Nederlandse Energie Maatschappij waren ook zijn geïnteresseerd, maar boden te weinig. Ondertussen stopt  het bedrijf met de winkelformule BelCompany. Op korte termijn gaan ongeveer tien winkels dicht en de winkels die overblijven worden omgebouwd tot Vodafone filiaal. BelCompany verkocht mobiele telefoons en -accessoires en er werken ongeveer 365 mensen. Vodafone nam de keten in 2011 over van Macintosh Retail. Sindsdien is al een groot aantal winkels omgebouwd tot Vodafone-shops. Daarvan telt het bedrijf nu 140 zaken, waar ruim achthonderd mensen werken.

Tele2

Sinds november 2015 biedt Tele2 mobiel internet aan via een eigen 4G-netwerk. De opbrengsten uit mobiele diensten groeiden het afgelopen kwartaal groeien waardoor er eind juni een marktaandeel ontstond van 3,5 procent.

Ziggo

Ziggo is sinds februari in onderhandeling met het moederbedrijf Liberty Global over een combinatie van de Nederlandse activiteiten. Samen bieden Vodafone en Ziggo een compleet pakket aan televisie- en telecomdiensten aan, zonder afhankelijk te hoeven zijn van de netwerken van partijen als KPN.

Het Taiwanese Hon Hai Precision Industry (Foxconn) wil Sharp overnemen. Foxconn gaat in de komende vijf jaar alvast circa 4,6 miljard euro investeren in een nieuwe productielocatie in de Indiase staat Maharashtra in het westen van India, waar circa 1 miljoen Indiërs aan het werk kunnen. Foxconn wil uiteindelijk twaalf nieuwe fabrieken en nam een belang van 20 procent in het Britse Bamboo Distribution. Bamboo Distribution is gespecialiseerd in reparatie en recycling van smartphones en tablets. Foxconn was al actief op de markt voor tweedehands mobiele apparaten via FIH Mobile.

Meer Telecom Nieuws

Niet originele opladers van discounters of goedkope buitenlandse postorderbedrijven zijn levensgevaarlijk en kunnen makkelijk oververhit raken. Kortsluiting en brand kunnen dan het gevolg zijn.

Een 28-jarige werknemer van Foxconn pleegde 4 augustus 2015 op de campus van de iPhone-fabriek in het Chinese Zhengzhou zelfmoord. China Labor Watch houdt de arbeidsomstandigheden bij Foxconn al zes jaar in de gaten na een golf van zelfdodingen en ongelukken. De fabriek heeft na een aantal incidenten de lonen verhoogd en het overwerk beperkt om zo zelfdoding te voorkomen. Bij Foxconn in Zhengzhou worden van de in totaal 1 miljoen arbeiders circa duizend schoolkinderen (jonger dan 18 jaar) als stagiaires ingezet waarna ze overuren moeten kloppen en nachtshiften draaien voor een hongerloon om voldoende Amazon Alexa-apparaten te produceren.

Meer dan de helft van de wereldwijde kobaltproductie voor de oplaadbare batterijen komt uit Congo. In kleine kobaltmijnen in het zuiden van Congo werken duizenden minderjarigen van soms slechts zeven jaar oud. Amnesty International stelt dat de kinderen in gevaarlijke omstandigheden werken en leven, dat ze onvoldoende zorg krijgen en een hongerloon verdienen. Circa twintig procent van de kobaltproductie in Congo is afkomstig uit de mijnen waarin kinderen werken. De Verenigde Naties schatten dat in de mijnen van Congo rond de 40.000 minderjarigen aan het werk zijn.

Citytraffic

Portable telefoons en hun bezitters worden met dit ICT systeem gevolgd via het wifi- en bluetoothsignaal. Er wordt gemeten waar je bent, welke route je neemt en hoe lang je ergens stopt. Een van de bedrijven die deze telecommunicatie scant en de data verzameld en verhandeld is Citytraffic. De verzamelde data wordt verkocht aan onder andere gemeenten en winkelketens. Het bedrijf Bluetrace dat deze technologie ontwikkelt, heeft nu een dwangsom ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er meer gegevens worden verzamelt dan noodzakelijk is. Het bedrijf krijgt zes maanden de tijd om zich alsnog aan de regels te gaan houden. Daarna wordt wekelijks een boete van 5000 euro opgelegd met een maximum van 100.000 euro.

The Phone House

De curatoren van de failliet gegane winkelketen The Phone House hebben zestien vestigingen verkocht aan de franchisenemers. Mogelijk worden deze week nog meer van de 64 nog geopende eigen winkels van de onderneming verkocht. Door de transactie zullen 22 nieuwe en huidige franchise-ondernemers met voorlopig in totaal 86 Phone Housewinkels verder gaan.

Qualcomm

Chipfabrikant Qualcomm moest aan Blackberry circa 841 miljoen euro betalen vanwege te dure licenties op de patenten.Aandeelhouders vinden dat het bedrijf slecht beleid heeft gevoerd door te harde tactieken te gebruiken, waardoor de Amerikaanse FTC het bedrijf onderzoekt wegens machtsmisbruik. Apple heeft een miljoenen claim ingediend vanwege de extreme licentiebedragen.

Terug naar BVS.nl