Nederlands Energie Akkoord 

Het NEA is een samenwerking met het bedrijfsleven, de milieubeweging en de vakbonden. Doel van het NEA is om het energieverbruik in Nederland gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag te brengen door een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 16 procent in 2023.  In het Energieakkoord staat dat er op land, voor 2030, maar liefst 35 terawatt uur aan stroom moet worden geproduceerd met windmolens en zonnepanelen, genoeg om 10 miljoen huishoudens mee te voorzien.

Nu vrijwel half Nederland al dan niet gesubsidieerd en al of niet gedwongen de daken vol met zonnepanelen heeft gezet, blijken deze feitelijk nogal brandgevaarlijk zijn. Het Thialf stadion zit al in de problemen omdat geen maatschappij die panelen nog durft te verzekeren vanwege “schadestatistieken”. Eenmaal in de fik blijven de panelen via de bedrading ook nog spanning leveren waardoor brandweerlieden door de hoge voltage kunnen worden geëlektrocuteerd.

De plannen worden betaald van de Regulerende Energie Belasting (REB), een in 1996 in Nederland ingevoerde heffing op de energierekening, geregeld in de Wet belastingen op milieugrondslag. De tarieven voor deze energiebelasting stijgen enorm snel. Daarnaast werd op 1 januari 2013 ook de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’ ingevoerd die de afgelopen drie keer zo duur is geworden.  De energiebelasting op gas steeg in 2016 met 32%. Gezamenlijk maken deze belastingen ondertussen al 55 % van de energierekening uit.

72.000 drijvende zonnepanelen gaan in een zandwinplas bij Zwolle net zoveel stroom opwekken als ongeveer zevenduizend huishoudens jaarlijks verbruiken. Het project wordt gebouwd door Groenleven, een Nederlands dochterbedrijf van het Duitse BayWa, en krijgt een vermogen van 27,3 megawatt en krijgt subsidie van de staat voor een periode van vijftien jaar. Inwoners van de regio kunnen straks financieel participeren in het project.

In Nederland zijn plannen voor tientallen drijvende zonneparken. Vorig jaar stelde een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen het doel om tegen 2023 voor 2 gigawatt aan drijvende zonnepanelen te bouwen. Die zouden net zoveel stroom produceren als honderdduizenden huishoudens jaarlijks verbruiken.

Het kabinet heeft twee gebieden voor de Noord-Hollandse kust en een derde ten noorden van de Waddeneilanden aangewezen om tussen 2023 en 2030 windparken te bouwen. Hier moet in totaal 6,1 gigawatt aan elektriciteit opgewekt gaan worden en voldoende stroom opleveren voor 40 procent van ons huidig elektriciteitsverbruik.Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schat dat er tussen de 15 en 20 miljard euro aan investeringen moeten worden gedaan om de windparken te realiseren en dat daar 10.000 banen worden gecreëerd. De laatste vijf jaar zijn er al 446 windmolens geplaatst, bij elkaar goed voor de energievoorziening van 873.000 huishoudens. Op Windpark Gemini staan 150 turbines, 85 kilometer uit de kust bij Groningen die stroom leveren aan 785.000 huishoudens. Het park heeft een oppervlakte van 68 vierkante kilometer. De bouw van het windpark, kostte 2,8 miljard euro. Het park is op 8 mei 2017 officieel geopend. De energieproductie van het park zorgt voor een CO2-reductie van 1250 miljoen kilo. De officiële opening was op 8 mei 2017. De aandeelhouders zijn Northland Power, Siemens, Van Oord en HVC.

De Nederlandse industrie stoot nog net zoveel broeikasgassen uit als tien jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van de EEA. En de bedrijven die meedoen aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS) zijn afgelopen vijf jaar zelfs méér gaan uitstoten. Negentig hoogleraren schreven een open brief aan de formerende partijen met een voorstel om CO2-belasting in te voeren. In Zweden waar in 1991 al besloten werd tot een ‘koolstoftax’ heeft dit al geleid tot een daling van de uitstoot met een kwart.

Eneco

Eneco neemt de drie windparken van het in zwaar weer verkerende Zeeuwse energiebedrijf Delta over. Het gaat om de windparken in Vlissingen, Rilland en Zoeterwoude, twee windparken die bouwrijp zijn in Vlissingen en een aantal wind- en zon projecten in ontwikkeling. Samen zijn de projecten goed voor 40,1 megawatt. Door deze overname passeert Eneco de grens van 1000 MW. Delta ging onderuit door de lage stroomprijs en de wettelijk verplichte afsplitsing van het netwerkbedrijf. Eneco zou eerder de medewerking aan de uitvoering van het Nederlands Energie Akkoord juist staken en gaf aan om 400 miljoen aan duurzame investeringen te zullen schrappen vanwege de ook bij hen gedwongen splitsing van netwerkbedrijf en energieleverancier. Toezichthouder ACM gaf Delta tot 1 juli 2017 en Eneco tot 1 februari 2017 de tijd om alsnog het energienetwerk los te koppelen van de levering van stroom.

Eneco en Mitsubishi namen 21 september 2015 windpark Luchterduinen in de Noordzee in gebruik. Het windmolenpark dat 23 kilometer uit de kust werd gebouwd kan met 43 windmolens stroom leveren aan zo’n 150.000 huizen en kostte 450 miljoen euro. Het eerder in gebruik genomen windparkproject Prinses Amalia voor de Noordpier van Velsen heeft een capaciteit van 120 megawatt. Eneco startte in september samen met de Gemeente Ameland en de Amelander Energie Coöperatie met de bouw van het 7,4 miljoen euro kostende Zonnepark Ameland. Het park krijgt 23.000 zonnepanelen op het terrein van vliegveld Ballum, die met een piekvermogen van 6 megawatt stroom kunnen opwekken voor ruim 1500 huishoudens op het eiland. Sunbrouck is een energiecoöperatie die bestaat uit inwoners, bedrijven en verenigingen in Zuidbroek en omgeving. De prijs van de nieuwe panelen is 250 euro per stuk. Deelnemers hebben veertien jaar lang recht op een belastingvoordeel op energie. De gemiddelde terugverdientijd met deze paneelprijs is acht jaar.Zonnepark Sunbrouck in Zuidbroek wordt met zeshonderd panelen uitgebreid naar veertienhonderd panelen.

De kustgemeenten wilden liever geen windmolens op enkele kilometers voor de kust en vrezen voor schade aan de toeristische sector. Bestuurders van de gemeenten mochten beelden zien van hoe uit uitzicht vanaf de kust gaat worden en schrokken zo dat de raadsleden de beelden niet mochten zien. De bouw van deze parken gaat toch door omdat anders de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Ondanks de bezwaren van gemeenten als Katwijk, Noordwijk en Zandvoort heeft het kabinet voor de kust van Zuid- en Noord-Holland twee gebieden officieel aangewezen waar windmolenparken kunnen komen. De locaties liggen tussen de 18,5 en 22 kilometer uit de kust.

Het wetsvoorstel windenergie op zee regelt het nieuwe systeem voor de uitgifte van vergunningen. Het uitgangspunt is dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Na een kavelbesluit volgt vergunningverlening, waarbij alleen de vergunninghouder het recht heeft om op de locatie van de kavel een windpark te bouwen en te exploiteren. De vergunning werd tegelijk verleend met de beslissing op de subsidie. Voor de periode 2019-2038 zou de verwachte subsidiekosten ruim 12 miljard euro zijn maar 4 miljard hiervan wordt ingezet om Tennet netbeheerder te laten zijn. De Nederlandse Staat (ministerie van Financiën) is 100% eigenaar van de aandelen van TenneT Holding B.V. Om de investeringen in de komende jaren te financieren heeft TenneT de beschikking over bijna 13 miljard euro. (8 miljard van het European Medium Term Note programma, 2.2 miljard van het Revolving Credit Facility, 375 miljoen euro uit de Rekening Courant Faciliteiten, 2,2 miljard van het Commercial Paper programma). later in maart 2017 werd nog eens 1 miljard euro opgehaald met groene hybride obligaties met een rendement van krap 3 procent en een looptijd van 7 jaar. In de komende tien jaar steekt TenneT dus in totaal 9 miljard euro in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland. In de periode tot 2019 verwacht TenneT 7000 megawatt aan aansluitcapaciteit te realiseren in het Duitse gedeelte van de Noordzee en voor de kust van Nederland in 2023 circa 3500 megawatt. TenneT wil een kunstmatig eiland op de Doggersbank de spil laten worden in een netwerk dat de omringende landen verbindt met een groot aantal windmolenparken op volle zee. Het eiland moet dan niet alleen de stroom van de aangesloten windparken verdelen, maar ook een knooppunt worden tussen de stroommarkten van Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken. Topman Mel Kroon van TenneT spreekt van een realistisch plan, dat de Europese doelstellingen op het gebied van terugdringing van de CO2-uitstoot “haalbaar en betaalbaar” maakt, maar niet zonder een nauwe samenwerking tussen overheden, toezichthouders, energiebedrijven, netbeheerders en milieuorganisaties.

Op 15 april 2016 is in de Ministerraad het ontwikkelkader vastgesteld dat toeziet op de doelstelling voor windenergie op zee tot 2023 uit het Energieakkoord, namelijk de realisatie van een additioneel vermogen van 3.450 MW windenergie op zee bij een kostenreductie van 40%. De stakeholders TenneT en de windenergiesector zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van het ontwikkelkader.

De totale kosten voor een 300 MW wind op zee park bedragen ongeveer 1,3 miljard euro. Schattingen van het benodigde kapitaal voor realisatie van infrastructuur (transport/logistiek, energie, water, telecommunicatie, etc.) in Europa variëren van circa 250 tot 500 miljard euro per jaar.

NUON en Shell beheren het eerste offshore windpark van Nederland voor de kust bij Egmond. Op Europees niveau is tussen de 60 en 105 miljard euro nodig om de geïnstalleerde capaciteit van wind op zee in de periode tot 2020 te verhogen en dat is buiten de extra kosten voor herfinanciering van bestaande parken. Bancaire projectfinanciering en financiering door de EIB zijn noodzakelijk. 65 miljard euro aan projectfinanciering voor infrastructuur en rond de 30 miljard euro per jaar ten behoeve van infrastructuur, verhoging energie efficiëntie en beperking van klimaatverandering.

APG

Pensioenbeheerder APG, die beleggingen beheert van vijf grote pensioenfondsen wilde, in tegenstelling tot eerdere toezeggingen, als aandeelhouder van het NLII niet investeren in windparken, maar heeft zich bedacht en steekt nu, afhankelijk van technisch onderzoek, enkele honderden miljoenen in windpark Borssele. Op dit moment heeft APG al ruim 500 miljoen euro belegd in groene energie waaronder honderd windparken. APG vond de techniek van offshore windturbines eerder nog te jong en de bijdrage van de subsidiërende overheid te onzeker. Hiermee kwam de financiering van het NEA op losse schroeven te staan.

Om toch de doelstellingen te halen heeft minister Kamp, voor tien kleine projecten met maximaal 500 aansluitingen en tien grotere energieprojecten, de wetgeving versoepelt en de subsidie voor vijftien jaar gegarandeerd. Hierdoor werden in 2015 in totaal 1,8 miljoen zonnepanelen gerealiseerd met een totaal vermogen van circa 1.485 megawatt. In Nijmegen en Zwolle verrijzen twee grote zonneparken met in totaal 7500 zonnepanelen en een vermogen van elk ongeveer 1 megawatt. Brand- en elektrotechniekexperts constateren een sterke toename van het aantal branden met de zonnepanelen. Ze slaan alarm over de slechte kwaliteit van de installatie van de panelen. Defecte cellen in de panelen raken soms oververhit, Kabels en stekkers worden slecht op elkaar aangesloten. en omvormers raken soms oververhit door verkeerde installatie of slecht onderhoud.

De belangrijkste energiebron voor duurzame elektriciteit in 2014 kwam van windenergie. Deze productie is toegenomen door de uitbreiding van de capaciteit van windmolens en is gestegen tot ongeveer 2.850 megawatt. Windmolens draaien een groot gedeelte van de tijd niet. Bijvoorbeeld omdat het niet hard genoeg waait of juist te hard. Volgens Tennet zijn kolencentrales de enige stroomfabrieken die winstgevend in staat zijn stroom te maken als de duurzame alternatieven het laten afweten op het moment dat de zon niet schijnt of het niet hard genoeg waait. Dit komt omdat de prijs voor kolen door overaanbod op de markt inmiddels bijna is gezakt tot het laagste niveau sinds 2007.

Avri kreeg 14,4 miljoen euro SDE+ subsidie voor de aanleg van een solarpark van 10,5 hectare op de afvalberg in Geldermalsen langs de A15. Met het aanbrengen van 37.000 zonnepanelen met een vermogen van 9,3 MWp wordt aan ruim 2.800 huishoudens energie geleverd. Het park werd begin 2018 opgeleverd. De reductie op de CO2-uitstoot bedraagt 4.500 ton per jaar.

Energiebedrijven en milieuorganisaties zijn het eens geworden over het bijstoken van biomassa in kolencentrales, waarmee een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord is ingevuld en het aandeel groene energie in Nederland zou hiermee stijgen van 4,5 naar 5,7 procent. Er zal uitsluitend nog gebruik worden gemaakt van houtresten en houtafval van FSC bossen waarvan de productie op peil blijft. Bomen ogen ook niet langer speciaal worden gekapt voor het opwekken van stroom.

Nederland moet op straffe van een boete van de EU op zeer korte termijn voldoen aan de Europese regels over energie-efficiëntie van gebouwen. In wetgeving moeten de Europese regels zoals minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen worden ingevoerd en toegepast. Ook moet er certificering komen ten aanzien van de energieprestatie van gebouwen en voorschriften voor regelmatige keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen. De Europese Commissie heeft ook bepaald dat eind 2020 80% van de huishoudens in de EU een slimme meter moet hebben.

PGGM investeert ondertussen samen met investeerder Macquarie Capital 50 procent (625 miljoen euro) in het nieuwe Duitse offshore windpark Baltic 2. PGGM had al voor zo’n 900 miljoen euro geïnvesteerd in groene energie en investeerde ook al in een windpark in de Ierse Zee en een aantal parken op land. Baltic 2 wordt aangelegd door energiebedrijf EnBW die de andere (ruim) 50 procent van de aandelen houdt. PGGM beheert voor verscheidene pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), een vermogen van bijna 200 miljard euro.

Het bedrijf Tocardo heeft bij de stormvloedkering in Zeeland een getijdencentrale met vijf turbines in gebruik genomen die 1000 huishoudens van stroom kan voorzien. Die turbines zetten de stroming van eb en vloed om in stroom. Wanneer de centrale optimaal draait kunnen twee keer zoveel huishoudens getijdenstroom krijgen. Tocardo heeft ook een testcentrale in de Afsluitdijk geplaatst die stroom aan 300 huishoudens levert.

Dit artikel wordt u gratis en vrijblijvend aangeboden. Om de dagelijkse updates en artikelen ook in de toekomst te kunnen blijven plaatsen stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. U kunt hiervoor eenvoudig op de link of op het Donate logo klikken. Alvast bedankt!
Ook voor adverteerders zijn er diverse mogelijkheden. (Gemiddeld 30.000 unieke bezoekers per maand) en 1.250 vaste abonnees.

Terug naar BVS.nl